مهدی بوکان

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - بررسی غلظت مس، آهن و روی سرم خون اسب و قاطر در ارومیه

زمینه مقدماتی: تعیین مقادیر ریزمغذی­ها در خون روند رشد، تولید و تولیدمثل را در دام­ها نشان می­دهد. در صورت مشاهده کمبود با اصلاح آن­ها می­توان از بروز بیماری­ جلوگیری کرد. هدف: تعیین مقادیر مس، آهن و روی سرم تک­سمی­های ارومیه بر مبنای گونه، جنس، سن و تعیین ارتباط بین آن­ها. روش کار: مقدار 10 میلی­لیتر خون از 100 راس نریان (43 راس) و مادیان (57 راس) اسب (78 راس) و قاطر (22 راس) از سنین 1 تا 21 س...

نویسندگان همکار