بررسی غلظت مس، آهن و روی سرم خون اسب و قاطر در ارومیه

نویسندگان

  • سیامک عصری رضایی گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
  • علی‌قلی رامین گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتولوژی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:

زمینه مقدماتی: تعیین مقادیر ریزمغذی­ها در خون روند رشد، تولید و تولیدمثل را در دام­ها نشان می­دهد. در صورت مشاهده کمبود با اصلاح آن­ها می­توان از بروز بیماری­ جلوگیری کرد. هدف: تعیین مقادیر مس، آهن و روی سرم تک­سمی­های ارومیه بر مبنای گونه، جنس، سن و تعیین ارتباط بین آن­ها. روش کار: مقدار 10 میلی­لیتر خون از 100 راس نریان (43 راس) و مادیان (57 راس) اسب (78 راس) و قاطر (22 راس) از سنین 1 تا 21 سال از ورید وداج تهیه شد. مقادیر سرمی ریزمغذی­ها به روش جذب اتمی ارزیابی شدند. نتایج: میانگین غلظت سرمی مس، آهن و روی در تک­سمی­ها به­ترتیب 5/14، 2/40 و 48/7 میکروگرم در دسی­لیتر بود. غلظت ریزمغذی­ها در قاطرها بیشتر از اسب­ها بود اما معنی­دار نبودند. میانگین غلظت ریزمغذی­ها در نریان بیشتر از مادیان بود اما فقط آهن معنی­دار بود (مادیان­ها کمتر از نریان)، مس و روی متفاوت نبودند. بالاترین و پایین­ترین غلظت سرمی مس به­ترتیب در سنین 16 و 11 سالگی، آهن در 18 و 14 سالگی و روی در 16 و 14 سالگی بود. غلظت سرمی مس و آهن در سنین مختلف نزدیک به معنی­دار (057/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه چشم در تک سمیان (اسب و قاطر) منطقه ارومیه

چکیده    قارچ‌های تشکیل‌دهنده فلور طبیعی سطح چشم در شرایط خاص به مانند جراحت قرنیه به صورت پاتوژن عمل می‌کنند. بنابراین شناخت فلور قارچی ملتحمه حیوانات سالم به منظور  درمان سریع و مناسب در  موارد کراتومایکوز حائز اهمیت می‌باشد. هدف پژوهش حاضر جداسازی و شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه اسب‌ها و قاطرهای سالم در منطقه ارومیه می‌باشد. نمونه‌ها از ته کیسه پائینی ملتحمه هر دو چشم 35 سر اسب و 50 سر ...

متن کامل

بررسی شیوع کمبود ریزمغذیهای آهن، روی و مس سرم در مناطق شهری و روستایی شهرستان تهران

سابقه وهدف: نظر به اهمیت ریزمغذیها در سوخت و ساز بدن و نقش کلیدی آنها در ارتقا سلامت و با توجه به آن که اطلاعات جامعی در مورد وضعیت بیوشیمیایی ریزمغذیها دردست نیست.این بررسی با هدف آگاهی از شیوع کمبود آهن، روی و مس در ساکنان شهرستان تهران انجام گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی (مشاهدهای مقطعی) 206 خانوار، شامل: 612 نفر (320 نفر در شهر و 292 نفر در روستا) و 265 مرد (43 درصد) و 347 زن (57...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی شیوع کمبود ریزمغذیهای آهن، روی و مس سرم در مناطق شهری و روستایی شهرستان تهران

سابقه وهدف: نظر به اهمیت ریزمغذیها در سوخت و ساز بدن و نقش کلیدی آنها در ارتقا سلامت و با توجه به آن که اطلاعات جامعی در مورد وضعیت بیوشیمیایی ریزمغذیها دردست نیست.این بررسی با هدف آگاهی از شیوع کمبود آهن، روی و مس در ساکنان شهرستان تهران انجام گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی (مشاهدهای مقطعی) 206 خانوار، شامل: 612 نفر (320 نفر در شهر و 292 نفر در روستا) و 265 مرد (43 درصد) و 347 زن (57...

متن کامل

تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم

هدف پژوهش حاضر، بررسی میانگین غلظت ریزمغذی‌ها شامل مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم نان (Triticumaestivum) در مرحلۀ به ساقه رفتن در خاک آلوده به کادمیوم بود. تیمار‌های آزمایش به‌ترتیب شامل سه سطح کادمیوم صفر (تیمار شاهد (Cd0)، 40 (Cd40) و 80 (Cd80) میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک) و 14 رقم گندم (‘بهار’، ‘نیک‎نژاد’، ‘مرودشت’، ‘پارسی’، ‘سیوند’، ‘شیراز’، ‘روشن’، ‘پیشتاز’، ‘آزاد...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 2

صفحات  101- 112

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023