ارزیابی روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با برخی مولفه‌های خون، شیر و غذا در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

نویسندگان

  • علی قلی رامین استادگروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:

روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با شاخص‌های خون، شیر و غذا در گاوهای پرتولید جهت تعیین مولفه‌های تاثیرگذار در فحلی و آبستنی بررسی شد. همزمان با فحلی نمونه‌های خون، شیر و غذا بصورت ماهانه تا شروع آبستنی جمع‌آوری شدند. درصد فحلی‌ها از یک تا 6 فحلی به‌ترتیب 3/21، 2/26، 7/19، 10/13، 6/6 و 10/13 بودند. درصد گاوهای 2 تا 11 ماه آبستن به ترتیب 5/11، 3/21، 8/9، 6/1، 5/11، 8/9، 5/11، 3/3، 8/9 و 8/9 بودند. فراوانی فحلی‌ها و ماه‌های آبستنی معنی‌دار بودند. بیشترین گاوها در سه ماهگی آبستن شدند. میانگین آبستنی 180 روز بود. حدود 50% فحلی‌ها بدون تشخیص بودند. جهت تعیین ارتباط بین روزهای باز آبستنی با شاخص‌های مطالعه، روزهای باز آبستنی به کمتر و بیشتر از 120 روز تقسیم شدند. میانگین اوره، کراتینین، بتاهیدروکسی بوتیرات، فسفر، منیزیم، هماتوکریت، هموگلوبین و لکوسیت‌های خون در بین گاوها متفاوت بودند نتایج نشان داد که با افزایش پروتئین و کلسیم غذا، اوره، پروتئین و منیزیم خون و منیزیم شیر روزهای باز آبستنی افزایش ‌معناداری یافت. همچنین با افزایش هموگلوبین و فسفر خون، اوره، پروتین و فسفر شیر روزهای باز آبستنی کاهش معناداری ‌یافت. نتیجه اینکه روزهای باز آبستنی در گاوهای این مطالعه دو برابر حالت طبیعی بود. بیشترین عوامل تاثیرگذار در روزهای باز آبستنی شاخص‌های خون و شیر بودند. تغییرات پروتئین تام و ماکرومینرال‌ها و اوره از نشانگرهای برجسته در روزهای باز آبستنی گاو محسوب می‌گردند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

    مقادیر میکرو و ماکرومینرال‌های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن‌ها در 70 رأس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد.  مقدار 5 میلی‌لیتر خون وداجی، 10 میلی‌لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه‌های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند.  میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال...

متن کامل

ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

مقادیر میکرو و ماکرومینرال­های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن­ها در 70 رأس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد.  مقدار 5 میلی­لیتر خون وداجی، 10 میلی­لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه­های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند.  میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال­ها ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه GLM برای برازش مدل‌ها استفاده شد. عوامل ...

متن کامل

ارزیابی چند شکلی ژن پرولاکتین در گاوهای هلشتاین و آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین

هدف از این پژوهش ارزیابی ارتباط بین ژنوتیپ­های ژن پرولاکتین با صفات تولیدی شیر می­باشد. در این مطالعه، 145 گاو نژاد هلشتاین و60 گاو آمیخته مورد ارزیابی قرار گرفت. فراوانی­های آللی و ژنوتیپی ژن پرولاکتین با قطعه bp294 تکثیر شده از اگزون 4 با استفاده از روش pcr-rflp با آنزیم برشی rsai تعیین گردید. ژنوتیپ gg بیشترین میزان فراوانی ژنوتیپی را در گاوهای هلشتاین (738/0) و آمیخته (588/0) داشت. همچنین م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 32  شماره 1

صفحات  63- 71

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023