شهرام نوزاد

دانش آموخته PhD، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - ارزیابی روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با برخی مولفه‌های خون، شیر و غذا در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با شاخص‌های خون، شیر و غذا در گاوهای پرتولید جهت تعیین مولفه‌های تاثیرگذار در فحلی و آبستنی بررسی شد. همزمان با فحلی نمونه‌های خون، شیر و غذا بصورت ماهانه تا شروع آبستنی جمع‌آوری شدند. درصد فحلی‌ها از یک تا 6 فحلی به‌ترتیب 3/21، 2/26، 7/19، 10/13، 6/6 و 10/13 بودند. درصد گاوهای 2 تا 11 ماه آبستن به ترتیب 5/11، 3/21، 8/9، 6/1، 5/11، 8/9، 5/11، 3/3، 8/9 و 8/9 بودند. ...

نویسندگان همکار