اصغر توفیقی

دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - بررسی نقش پیش‌التهابی رزیستین و پروتئین واکنشگر C (CRP) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: اثر فعالیت‌های ورزشی هوازی و مقاومتی

نقش زیست‌نشانگرهای التهابی بیماری‌های قلبی-عروقی در افراد دیابتی در پی اجرای تمرینات ورزشی نامشخص است، ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پیش‌التهابی رزیستین و CRP به‌دنبال اجرای تمرینات هوازی و مقاومتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. 40 نفر از زنان مبتلا به دیابت نوع 2، به‌طور تصادفی در گروه‌های تمرین هوازی (14 نفر)، مقاومتی (13 نفر) و کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. گروه هوازی (تمرین هوازی ر...

[ 2 ] - تأثیر یک برنامه تمرین هوازی منتخب همراه با رژیم غذایی کنترل شده بر کاهش وزن مردان چاق

سابقه و هدف: با تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و زندگی ماشینی، اضافه وزن و چاقی رو به افزایش بوده، لذا شیوع بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ زود رس ناشی از آن بیشتر شده است. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر رژیم غذایی کنترل شده و فعالیت ورزشی هوازی بر کاهش وزن مردان چاق بود. مواد و روشها: 40 مرد چاق به صورت تصادفی به چهار گروه تمرین (10نفر)، رژیم غذایی (10نفر)، تمرین به همراه رژیم غذایی (10نفر) و شاهد (...

[ 3 ] - سازگاری‌های هورمونی و متابولیکی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 به ایروبیک در آب

  Background & Aims : Effect of aquatic training on improving and monitoring of diabetes have been less studied. Aquatic training due to inducing zero gravity and motion resistance is one of the efficient methods for diabetes subjects especially menopausal women which suffer osteoporosis damage, So the purpose of this study was the evaluation of effect of 12 weeks aerobic aquatic training on ho...

[ 4 ] - تاثیر ارتعاش کل بدن بر عوامل فیزیولوژیکی و آمادگی قلبی عروقی جانبازان سالمند

زمینه ومقدمه: ارتعاش کل بدن به عنوان یک رویکرد ورزشی و روش درمانی غیردارویی در توسعه آمادگی قلبی عروقی کاربرد دارد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتعاش کل بدن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، درصد چربی، پروفایل چربی و سروتونین در جانبازان سالمند بود. روش بررسی: بر اساس یک طرح مداخله ای، 40 نفر جانباز 25 درصد با دامنه سنی65-55 سال به روش غیر احتمالی انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه 20 نفری تجربی...

[ 5 ] - بررسی تغییرات شاخص های بافتی، سرمی کبد و سندروم متابولیک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی طی دوره ی 36 جلسه ای تمرین ورزشی

سابقه و هدف: امروزه شیوع چاقی و اضافه وزن که زاییده‌ی سبک زندگی بدون تحرک و رژیم‌های غذایی نامناسب می‌باشد، از مشکلات اصلی سلامت محسوب می‌شود که یکی از عوارض آن، بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) است، هدف این مطالعه بررسی تغییرات شاخص‌های بافتی، سرمی کبد و سندروم متابولیک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی طی یک دوره تمرین ورزشی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی تصادفی، 29 زن اضافه...

[ 6 ] - تأثیر یک دورة کوتاه مدت پیش‌سرمایی و مکمل‌یاری کوآنزیم Q10 بر شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی و دمای مرکزی بدن شناگران نخبه

سابقه و هدف: فعالیت ورزشی شدید و طولانی در محیط گرم و شرجی، محرّک عروق احشایی در جهت تولید نامنظم گونه­های فعال اکسیژن (ROS) می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی پیش­سرمایی و مکمل­یاری دو هفته­ای کوآنزیم Q10 (CoQ10) بر مالون­دی­آلدئید (MDA)، ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام (TAC) و دمای مرکزی بدن (Tc) شناگران نوجوان نخبه بود. مواد و روش­ها: 32 شناگر پسر نخبه به­صورت تصادفی در چهار گروه مکمل­­یاری، پیش­سرمایی، مک...

[ 7 ] - تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز در کودکان چاق غیرفعال

زمینه و هدف: چاقی در کودکان می‌تواند منجر به چاقی، بیماری‌های قلبی ـ عروقی و اختلال عوامل انعقادی و ضدانعقادی خون شود. هدف از تحقیق حاضر تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون در کودکان بود. روش‌کار: 30 کودک پسر چاق (8-12 سال) بر اساس ویژگی‌های آنتروپومتریکی و ترکیب بدن به‌صورت تصادفی به دو گروه همگن تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته و به مدت ده هفته با شدت...

[ 8 ] - تاثیر سه شیوه مختلف تمرین ورزشی بر پروفایل لیپیدی خون، فتوئین ـA (Fetuin-A) و فاکتور رشد فیبروبلاست ـ 21 (FGF-21) بافت چربی احشایی رت‌های صحرایی چاق

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سه شیوه مختلف تمرینی بر پروفایل لیپیدی خون، فتوئین A و FGF-21 بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی چاق شده با HFD بود. روش بررسی: 25 سر رت نر نژاد ویستار در 5 گروه 5 تایی: 1) کنترل، 2) رژیم غذایی پر چرب (HFD)، 3) تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT)، 4) تمرین تداومی با شدت بالا (HICT)، 5) تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) قرار گرفتند. به جز گروه کنترل، همه ...