سازگاری‌های هورمونی و متابولیکی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 به ایروبیک در آب

نویسندگان

  • بابایی , سولماز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه،
  • ترتیبیان , بختیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه،
  • داستاه , سمانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه،
چکیده مقاله:

  Background & Aims : Effect of aquatic training on improving and monitoring of diabetes have been less studied. Aquatic training due to inducing zero gravity and motion resistance is one of the efficient methods for diabetes subjects especially menopausal women which suffer osteoporosis damage, So the purpose of this study was the evaluation of effect of 12 weeks aerobic aquatic training on hormonal and metabolic indices in women with type II diabetes mellitus.   Materials & Methods: 40 postmenopausal diabetes women aged with 50-60 years selected and randomly divided into experimental (n=20) and control groups (n=20). The experimental group performed water training program for 12 week (3 sessions per week, 60 min per session) at 60-75% of MHR. Control group did not participate in any exercise program during study period. In this study HbA1C(Glycosylated Hemoglobin), RBP4( Retinol-binding protein-4), insulin, FBS and lipids profile were measured before and after the exercise intervention in both groups. For calculation of Insulin resistance index HOMA-IR method was used. Data analysis was conducted by SPSS software version 18.   Results : The results of this study showed that after 12 weeks of aquatic training blood sugar, lipids profile, RBP4 and HbA1C levels was decreased significantly in training group. Insulin resistance index changes was also significant (P<0.05). Serum insulin levels also increased however this increase was not statistically significant (P<0.5).   Conclusion : based on study results water training program due to involvement in hormonal and metabolic indices changes has insulin-like affects in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus.       SOURCE: URMIA MED J 2013: 23(6): 701 ISSN: 1027-3727

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سازگاری های هورمونی و متابولیکی زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ به ایروبیک در آب

پیش زمینه و هدف: تأثیر فعالیت های ورزشی در آب در بهبود و کنترل بیماری دیابت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. ورزش های آبی به دلیل ایجاد بی وزنی و مقاومت حرکتی جزو سودمندترین فعالیت ها برای بیماران دیابتی به خصوص زنان یائسه ای است که از مشکلات پوکی استخوان رنج می برند. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرین در آب بر شاخص های هورمونی و متابولیکی زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع 2 می با...

متن کامل

پاسخ شاخص‌های هورمونی و خونی زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع 2 به تمرین هوازی در آب

مقدمه و هدف: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غدد درون ریز است که مشخصه آن افزایش مزمن قند خون و اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر مقادیر HbA1C، RBP4، انسولین، گلوکز و نیمرخ لیپیدهای سرم زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می‌باشد. روش‌شناسی: 20 نفر از بین زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان مرند با دامنه سنی 60-50 سال به روش...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های دیابت در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

زمینه و هدف: فعالیت ‌بدنی یکی از راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های متابولیکی، ازجمله دیابت است. در این پژوهش تأثیر 8 هفته فعالیت‌های مقاومتی دایره‌ای بر شاخص‌های مرتبط با دیابت نوع 2 در زنان میانسال بررسی گردید. روش‌ بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 16 زن (با میانگین سنی 35/2±9/44 سال)، به‌طور داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. از هر دو گروه یک پیش‌آزمون از ...

متن کامل

بررسی تغییرات ویسفاتین پلاسمایی و برخی شاخص های متابولیکی به دنبال یک دوره تمرین هوازی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

مقدمه:‌ ویسفاتین پروتین مترشحه از بافت چربی است، مطالعات ارتباط مستقیم بین سطوح ویسفاتین پلاسما و دیابت نوع 2 را نشان داده‌اند، اما تاثیر تمرینات ورزشی بر سطوح این هورمون نامشخص است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تغییرات ویسفاتین پلاسما و شاخص‌های متابولیکی به دنبال تمرین هوازی در زنان مبتلا به دیابت نوع‌‌‌2 بود. مواد و روش‌ها:40 نفر زن مبتلا به دیابت نوع 2 (میانگین سنی 26/5±88/58 سال و شاخص توده ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 6

صفحات  612- 619

تاریخ انتشار 2013-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023