وفا کریم نیا صاحب

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - اثر یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت بالا بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون، قبل و بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی در کودکان چاق

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت بالا بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز، قبل و بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی در کودکان چاق بود. بدین‌منظور، 30 کودک پسر چاق هشت تا 12 سال‌ (با شاخص تودۀ بدن 96/08±0/27 کیلوگرم بر متر مربع) به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی به‌صورت سه جلسه در هفته و به‌مدت 10 هفته با شدت 60ـ40 ‌درصد یک تکرار بیشینه برای هشت حرکت اجرا شد. ورزش مق...

[ 2 ] - تاثیر مکمل‌دهی ال-کارنیتین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات بعد از فعالیت مقاومتی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل­دهی ال-کارنیتین بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات بعد از فعالیت مقاومتی بود. مواد و روش­ها: به این منظور، در یک طرح متقاطع، تصادفی و دو سو کور با اندازه­گیری مکرر (یک هفته شست ­و­ شو)، 10 مرد سالم و تمرین­کرده (سن 00/2±03/24 سال، وزن 31/5±26/72 کیلوگرم و قد 02/5±90/173 سانتی­متر)، روزانه دو گرم ال-کارنیتین یا دارونما را به مدت یک هفته مصرف، و سپس 6 حرکت فعال...

[ 3 ] - تاثیر فعالیت مقاومتی دایره‌ای بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان با اضافه وزن

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت مقاومتی دایره‌ای بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان دارای اضافه ‌وزن بود. مواد و روش‌ها: 10 مرد دارای اضافه ‌‌وزن با میانگین سنی 8/4±8/28 سال، نمایه‌ی توده‌ی ‌بدن 4/1±2/28 کیلوگرم بر‌ متر مربع‌ و بیشینه اکسیژن مصرفی ‌7/3±3/23 میلی‌لیتر بر کیلوگرم در دقیقه، 2 جلسه فعالیت را انجام دادند: 1) فعالیت استقامتی ‌(E)، 2) فعالیت مقاومتی د...

[ 4 ] - تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز در کودکان چاق غیرفعال

زمینه و هدف: چاقی در کودکان می‌تواند منجر به چاقی، بیماری‌های قلبی ـ عروقی و اختلال عوامل انعقادی و ضدانعقادی خون شود. هدف از تحقیق حاضر تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیز خون در کودکان بود. روش‌کار: 30 کودک پسر چاق (8-12 سال) بر اساس ویژگی‌های آنتروپومتریکی و ترکیب بدن به‌صورت تصادفی به دو گروه همگن تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته و به مدت ده هفته با شدت...