بررسی کشتارگاهی وضعیت کبالت در سرم و کبد گاو در فصول مختلف سال

نویسندگان

  • احمد بهرامی دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • بهرام دلیرنقده گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • حمید اکبری گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • سیامک عصری رضایی گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

زمینۀ مطالعه: کبالت یک ماده غذایی ضروری برای نشخوارکنندگان است که برای سنتز ویتامین 12B توسط میکروفلور شکمبه مورد نیاز است. کمبود کبالت می‌تواند منجر به کمبود ویتامین 12B شود که در بسیاری از واکنش‌های متابولیکی بدن نقش اساسی دارد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی وضعیت کبالت در سرم خون و کبد گاو انجام گرفت. روش‌کار: غلظت کبالت سرم و کبد به ترتیب در 151 و 196 رأس گاو کشتاری در شهرستان ارومیه در فصول مختلف سال با روش جذب اتمی مورد اندازه­گیری قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که در 6/12درصد از نمونه های سرم و 4/21درصد از نمونه های کبد، به ترتیب با میانگین ± انحراف معیار، 25/0±64/0 میکرو‌گرم در دسی لیتر و 04/0±15/0 میکرو گرم در گرمDM، غلظت کبالت در کمتر از محدوده طبیعی است. تغییرات فصلی مقادیر کبالت در نمونه­های سرم و کبد ارزیابی شد و به ترتیب نتایج زیر بدست آمد: فصل بهار (64/1±18/2 میکرو‌گرم در دسی لیتر، 23/0±13/0 میکرو‌گرم در گرم DM)، فصل تابستان (04/1±42/3 میکرو‌گرم در دسی لیتر، 42/0±27/0 میکرو‌گرم در گرمDM )، فصل پاییز (37/0±45/3 میکرو‌گرم در دسی لیتر، 47/0±38/0 میکرو‌گرم در گرمDM ) و فصل زمستان (59/0±75/2 میکرو‌گرم در دسی لیتر،   09/0±35/0 میکرو‌گرم در گرم DM ). نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می­رسد که در بین گاوهای این منطقه، کمبود کبالت به شکل تحت بالینی وجود داشته و توصیه ­می­شود، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز عوارض و اختلالات ناشی از کمبود بالینی آن در نظر گرفته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت ستارگان در فصول مختلف

اتحادیه بین ­المللی اخترشناسی، 88 صورت فلکی در اندازه­ ها و اشکال مختلف را به رسمیت شناخته است. بلندترین آن­ها شجاع (مارباریک) است که حدود 1303 درجه مربع از سطح آسمان را در برگرفته است در حالی که صلیب جنوبی (چلیپا) تنها 68 درجه مربع است. قنطورس دارای 49 ستاره با قدر ظاهری بالای پنج است. اما صورت فلکی کوهمیز دارای ستاره­ای با چنین قدر ظاهری نمی­ باشد. در طی سال، خورشید از بین 12 صورت فلکی منطقه ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تعیین مقادیر بتاکاروتن و ویتامین a سرم و کبد گوسفند در کشتارگاه اهواز در فصول مختلف سال

به دلیل نقش ویژه ویتامین a در بافتها و اعضاء مختلف، در شرایط کمبود آن نشانه های بالینی متنوعی مشاهده می گردد. به علاوه در مواردی که کمبود مرزی این ویتامین بدون حضور نشانه های بالینی مشهود مطرح است‎‏، کاهش بهروری همچون ناباروری پدید می آید. در مطالعه حاضر تغییرات فصلی بتاکاروتن و ویتامینa سرم و کبد گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفته است‏. ‏‏در فاصله آبان ماه سال 1392 لغای...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 74  شماره 3

صفحات  388- 395

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023