معصومه صفایی

دستیار پاتولوژی

[ 1 ] - بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه هیستولوژیک

مقدمه مننژیوم شایع‎ترین تومور داخل جمجمه‎ای اولیه با فراوانی قریب 30% می‎باشد. سیستم تقسیم بندی WHO 2007 مننژیوم را به سه درجه تقسیم کرده است. عود زودهنگام شایع‎ترین سناریوی شکست درمان جراحی مننژیوم است.HER2 یک پروتئین غشایی با فعالیت تیروزین کینازی میباشد که در سرطان‎های مختلف از جمله آدنوکارسینوم پستان افزایش بیان آن مشاهده شده است و هدف درمان دارویی با Herceptin می‎باشد.P53 یک ژن سرکوب کنند...

[ 2 ] - مروری بر تنوعات آناتومیک منتال فورامن (تعداد، مکان، شکل، تقارن، جهت و اندازه)

Mental foramen is located on the anterior aspect of the mandible that permits the terminal branch of the inferior alveolar nerve and blood vessels to exit. The anatomical variations of mental foramen are of considerable importance in local anesthesia, treatment of the fractures in the parasymphysis area, orthognatic surgeries, implant placement, etc. Regarding the importance of mental foramen i...