نوید فتحی

متخصص پاتالوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

[ 1 ] - بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه هیستولوژیک

مقدمه مننژیوم شایع‎ترین تومور داخل جمجمه‎ای اولیه با فراوانی قریب 30% می‎باشد. سیستم تقسیم بندی WHO 2007 مننژیوم را به سه درجه تقسیم کرده است. عود زودهنگام شایع‎ترین سناریوی شکست درمان جراحی مننژیوم است.HER2 یک پروتئین غشایی با فعالیت تیروزین کینازی میباشد که در سرطان‎های مختلف از جمله آدنوکارسینوم پستان افزایش بیان آن مشاهده شده است و هدف درمان دارویی با Herceptin می‎باشد.P53 یک ژن سرکوب کنند...