فاطمه ناظمیان

استاد گروه داخلی، دانشکده علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

[ 1 ] - فراوانی سندروم متابولیک پس از پیوند کلیه و تأثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندی

مقدمه سندروم متابولیک به عنوان مجموعه ریسک فاکتورهای قوی برای بیماری های قلبی، عروقی به شمار میرود و شامل فشار خون بالا، سطح سرمی تریگلیسرید افزایش یافته، سطح HDL کلسترول سرمی پایین، چاقی و اختلال تحمل گلوکز میباشد. باتوجه به اینکه بیماری های قلبی و عروقی شایعترین علت مورتالیتی در گیرندگان پیوند کلیه و کاهش عملکرد دراز مدت کلیه پیوندی میباشد هدف ما از این مطالعه بررسی فراوانی سندروم متابولیک د...

[ 2 ] - بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه

مقدمه  هیپوفسفاتمی می­تواند در بیماران گیرنده پیوند کلیه دیده شود. دی پیریدامول سبب افزایش جذب توبولی فسفات در بعضی از شرایط کلینکی میشود. در حال حاضر اطلاعات اندکی در باره اثرات این دارو در بیماران پیوندی وجود دارد. روش کار  در مطالعه حاضر 28 بیمار پیوند کلیوی که کمتر از 9 ماه از پیوند سطح سرمی فسفرکمتر از 2 میلی گرم در دسی لیتر آن­ها می­­­گذشت، انتخاب شدند و پس از بررسی اولیه از نظر کلسیم، ...

[ 3 ] - Comparison of the effect of rinsing the vascular access site for hemodialysis with Betadine scrub and soap by patient on the frequency and onset of local inflammation and infection

Background: Despite the implementation of nursing measures in disinfecting the ​​vascular access site for hemodialysis, this area is responsible for 23 to 73 percent of bacteremias occurring in these patients. Participation of the patients in washing this area may be helpful. Aim: this study was conducted to determine and compare the effect of washing vascular access site for hemodialysis with ...

[ 4 ] - Effect of Ganciclovir on Pharmacokinetics of Mycophenolic Mofetil, in Kidney Transplant Patients

ObjectiveMycophenolate mofetil (MMF) is commonly administered concomitantly with ganciclovir for managingtransplant recipients who infected with CMV. This study was conducted to evaluate the probable effects ofganciclovir on Mycophenolic acid (MPA) pharmacokinetic.Materials and MethodsTen kidney transplant recipients who full field inclusion and exclusion criterias enrolled in this study. Thefi...