مریم راستین

استادیار ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی مقایسه ای میزان بیان ژنهایTLR-2 وTLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم

مقدمه تشخیص به هنگام سپسیس باکتریال از اهمیت بسزائی برخوردار است، که نظر به موارد نتایج منفی کشت، هدفی دشوار به نظر می رسد. اما بررسی عواملی از جمله مولکولهای بیان کننده TLR ممکن است تا حدی کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی بیان ژنهای TLR2وTLR4 در سلولهای تک هسته ای خون بیماران سپسیس باکتریال با کشت خون منفی در مقایسه با جمعیت سالم جهت افتراق سپسیس باکتریال کشت منفی گرم مثبت از گرم منفی...

[ 2 ] - Influence of vitamin D on cell cycle, apoptosis, and some apoptosis related molecules in systemic lupus erythematosus

Objective(s):Genetic and environmental factors are involved in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). Autoreactive lymphocytes are cleared through apoptosis and any disturbance in the apoptosis or clearance of apoptotic cells may disturb tolerance and lead to autoimmunity. Vitamin D has anti-proliferative effects and controls cell cycle progression. In this study we investigate...

[ 3 ] - Employing PCR Technique in Assessment of Monoclonality in Large B-cell Non-Hodgkin\'s Lymphoma

Introduction: Most B-cell malignancies are diagnosed based on morphologic and immunohistochemical criteria. Some cases, however, still present a challenge for the pathologist to discriminate between reactive hyperplasia and neoplastic disorders. Molecular techniques can be used as a helpful diagnostic tool in these cases. In this study, we assessed the value of polymerase chain reaction (PCR) t...