زهرا رضایی یزدی

استاد گروه داخلی، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی

مقدمه سارکوئیدوز یک بیماری گرانولوماتوز چندعضوی با علت ناشناخته است که ارگانهای مختلف را با شیوع متفاوت درگیر میکند. سندرم لوفگرن از اشکال سارکوئیدوز حاد به شکل آرتریت،اریتم ندوزوم و آدنوپاتی ناف ریه است. روش کار در این مطالعه توصیفی آینده نگر که در سال های 1389-1392 در درمانگاه های روماتولوژی مشهد انجام شد، 100 بیمار مبتلا به سارکوئیدوز حاد که تشخیص آنها توسط روماتولوژیست اثبات شده بود توسط ...

[ 2 ] - تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک

مقدمه: بیماری لوپوس اریتماتو سیستمیک یک بیماری خود ایمنی سیستمیک است که علت آن ناشناخته است. این بیماری تظاهرات کلینیـکی متعددی دارد. از اختلالات عمده و شدیدی که در این بیماری ممکن است پدیدار شود،اختلالات عصبی وروانشناختی است. با توجه به اهمیت تظاهرات عصبی، نیاز به بررسی زود هنگام و درمانهای جدی است. هدف این تحقیق بررسی تظاهرات عصبی روانی بیماران مبتلا به لوپوس بوده است. روش کار: این تحقیق، تو...

[ 3 ] - Influence of vitamin D on cell cycle, apoptosis, and some apoptosis related molecules in systemic lupus erythematosus

Objective(s):Genetic and environmental factors are involved in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). Autoreactive lymphocytes are cleared through apoptosis and any disturbance in the apoptosis or clearance of apoptotic cells may disturb tolerance and lead to autoimmunity. Vitamin D has anti-proliferative effects and controls cell cycle progression. In this study we investigate...

[ 4 ] - Plasma levels of leptin and visfatin in rheumatoid arthritis patients; is there any relationship with joint damage?

Objective (s):Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disorder, primarily targeting the synovium and articular cartilage that leads to joint damage. Recent reports have suggested the role of adipocytokines in mediating joint damage; however it still is a matter of debate. The purpose of this study was to evaluate the association between serum values of adiopocytokines (lept...

[ 5 ] - Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus Erythematosus

Objective(s)Lupus nephritis (LN) is frequently associated with a poor long-term prognosis. Renal biopsy is the diagnostic method of choice in this condition. Urine biomarkers have been mentioned in the diagnosis of LN. The study,s purpose was to evaluate the performance of urinary monocyte chemoattractant protein 1(UMCP-1) as a biomarker of renal involvement in systemic lupus erythematosus.Mate...

[ 6 ] - Calcitonin Gene-Related Peptide Effects on Phenotype and IL-12 Production of Monocyte-Derived Dendritic Cells in Rheumatoid Arthritis Patients

Objective(s) Recent studies on human indicate that the introduction of therapeutic use of tolerogenic dendritic cell (DC) for chronic inflammatory conditions is imminent. For the purpose of defining CGRP potency in tolerogenic DC production, we investigated the phenotype and IL-'2 production of DCs generated from the monocytes of rheumatoid arthritis (RA) patients in the presence of the calcit...

[ 7 ] - Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: Systematic review and meta-analysis

Introduction: Knee joints are commonly involved with various inflammatory and non- inflammatory rheumatic diseases. Radiosynovectomy is being used as a local therapeutic option to alleviate pain and swelling in involved joints. The present study evaluated the effectiveness of radiosynovectomy for treatment of chronic knee synovitis. Methods: Through a search of Medline and SCOPUS with (Radiosy...

[ 8 ] - Skin inflammatory reactions to capsaicin in rheumatoid arthritis patients compared to healthy controls

Objective: Previous studies have examined the role of sensory nerves and neural mediators in symmetrical joint inflammation and autoimmunity in rheumatoid arthritis (RA). In this study, we sought to examine the association between capsaicin skin test and disease activity in RA patients. Materials and Methods: Eighty RA patients (case group) and 20 healthy volunteers were enrolled in this experi...