زهرا میرفیضی

دانشیار روماتولوژی ، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

[ 1 ] - مقایسه ی نتایج تست ارزیابی عملکرد ریه و سی تی اسکن ریه در بیماران اسکلردرمی

مقدمه بیشتر بیماران مبتلا به اسکلردرمی در نهایت دچار درگیری ریوی می شوند. از این رو غربالگری ریه جهت شناسایی و درمان به موقع در آنها امری مهم تلقی می شود. در این مطالعه نتایج حاصل از تست های عملکردی ریوی و سی تی اسکن ریه در بیماران مبتلا به اسکلردرمی  در نشان دادن میزان درگیری  ریه  مقایسه شده است. روش کار این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی از سال 1390-1393 بر بیماران مبتلا به اسکلردرمی مراجع...

[ 2 ] - ارتباط معیار فعالیت لوپوس اریتماتوی سیتمیک( SLEDAI) با سطح اسید اوریک سرم در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک

مقدمه  لوپوس اریتماتوی سیستمیک یکی از بیماری های شایع روماتولوژی محسوب می شود.نشانگر فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک(SLEDAI)، یک روش ارزشمند و قابل اعتماد بررسی فعالیت لوپوس می باشد.  از آنجا که همیشه علایم بالینی و پاراکلینیکی درSLEDAI با سیر بیماری همخوانی ندارد و معیار های سرعت رسوب گلوبولی((ESR،CRP و Anti-dsDNA و کمپلمان ها در موارد غیر فعال بیماری نیز ممکن است افزایش داشته باشد، بنابرا...

[ 3 ] - بررسی ارتباط بین سطح سرم HSP27 در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بیماری بهجت

مقدمه  بیماری بهجت یک بیماری خودایمن و مزمن است که می تواند چندین سیستم بدن را درگیر کند. اثر        پروتئین های شوک گرمایی و آنتی بادیهای ضد آن از عواملی هستند که در اتیولوژی و بیماری زایی بهجت شرح داده شده اند. هدف اصلی در این مطالعه تعیین سطح سرمی HSP27 در بیماران بهجت و ارتباط آن با یووئیت در این بیماران بود. روش کار  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی متشکل از 94 نفر است که در بیمارستان خ...

[ 4 ] - بررسی ارتباط بین توازن پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت با نفریت لوپوسی

مقدمه : استرس اکسیداتیو ایجادشده با ازدیاد اکسیدانها وکاهش آنتی ااکسیدانها در پاتوژنز بیماری های متعددی ازجمله لوپوس دخالت دارند. جزئیات ارتباط بین آنتی اکسیدان و پرواکسیدان و افزایش بروز نفریت در بیماران لوپوسی نامشخص است. هدف این مطالعه بررسی نقش  آنتی اکسیدان و پرواکسیدان و ارتباط آن با نفریت لوپوسی است. روش کار :  این مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال1392 انجام شد.  ...

[ 5 ] - اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور

مقدمه: این مطالعه  با هدف بررسی تاثیر مکمل خوراکی دارچین بر شاخص های کنترل قند و چربی خون در بیماران دیابتی نوع دو انجام گردید. روش کار: این کارآزمایی بالینی بر 75 بیمار دیابت نوع دو (30 نفر دریافت کننده دارچین و 45 نفر دریافت کننده دارونما) در شهر کرج در سال های 1389-1391انجام شد. دو گروه، نود روز کپسول‏های خوراکی حاوی دارچین یا دارونما (نشاسته)  (500 میلی گرم، دوبار در روز بعد از صبحانه و ناه...

[ 6 ] - اثرات درمانی فرآورده جینکگو بیلوبا بر پدیده رینود در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک

مقدمه اسکلروز سیستمیک یا اسکلرودرمی یک بیماری بافت همبند با علت ناشناخته و مسبب ناخوشی و مرگ و میر بسیار بالا است. پدیده رینود از عوارض اسکلرودرمی بوده و به ایسکمی اندام‎های تحتانی و گانگرن انگشتان منجر می‎شود. درمان پدیده رینود از معضلات بالینی بوده و اغلب ناکارآمد است. جینکگوبیلوبا گونه‌ای درخت بومی آسیای خاوری است. بهبود انتشار بافتی به دنبال استفاده از مشتقات جینکگوبیلوبا گزارش شده، لیکن اث...

[ 7 ] - بررسی مقایسه‎ای تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در خانم‎های چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

مقدمه سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع‎ترین بیماری غدد درون ریز در زنان قبل از سنین یائسگی می‎باشد. تنظیم رژیم غذایی و برنامه‎های ورزشی، خط اول درمان این بیماران است،با این حال مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را نشان داده اند. پژوهش حاضر تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی را بر علائم بالینی و آزمایشگاهیخانم‎های چاق مبتلا به PCOS بررسی نموده است. روش کار پنجاه زن مبتلا به  PCOS ضمن درمان‎ متداول بیم...

[ 8 ] - How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action research

Background: Morning reports (MRs) are commonly used as an efficient technique in Medical Education. This study was intended to assess the developmental process following Iranian definable standards in the Internal Medicine Department, Imam Reza General Hospital, Mashhad, Iran. Methods: Following an initial one-month assessment through direct observation of morning reports held in Imam Reza Hosp...

[ 9 ] - Association of Urinary Lipocalin-2 with Lupus Nephritis

  Objective(s): Lupus nephritis (LN) is the main cause of mortality and disability in systemic lupus erythematosus (SLE) patients. Therefore, utilizing a reliable and non-invasive method for serial measurements of renal function seems to be necessary. The aim of this study was to evaluate the role of urinary lipocalin-2 as a biomarker of renal involvement in SLE patients.   Materi...

[ 11 ] - Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: Systematic review and meta-analysis

Introduction: Knee joints are commonly involved with various inflammatory and non- inflammatory rheumatic diseases. Radiosynovectomy is being used as a local therapeutic option to alleviate pain and swelling in involved joints. The present study evaluated the effectiveness of radiosynovectomy for treatment of chronic knee synovitis. Methods: Through a search of Medline and SCOPUS with (Radiosy...

[ 12 ] - Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum and Pneumothorax in a Patient with Dermatomyositis

Introduction:Spontaneous pneumomediastinum, pneumothorax, and subcutaneous emphysema are rare, but serious complications of inflammatory myopathies and occur more commonly in DM than PM. complications of dermatomyositis (DM) and polymyositis (PM), both of which can be fatal. Case Report:A 20-year-old woman was admitted with neck pain, dyspnea, cough, and fever. She had been diagnosed with derma...

[ 13 ] - Epidemiology of Vasculitides in Khorasan Province, Iran

Vasculitides are a heterogeneous group of more than 20 diseases defined by inflammation and destruction of blood vessels. We aimed to study the demographic characteristics of the primary vasculitides in the North East of Iran. We retrospectively studied the medical records of patients diagnosed with any kind of vasculitis at the Clinic and Department of Rheumatology of the Imam Reza Hospital, M...

[ 14 ] - The Effect of Hydroxychloroquine on Symptoms of Knee Osteoarthritis: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial

Background: Osteoarthritis is a degenerative joint disorder of articular cartilage and is the most common type of arthritis in the elderly. There are only a few reports regarding the use of Hydroxychloroquine in the treatment of osteoarthritis. Methods: To investigate the effects of Hydroxychloroquine on the symptoms of mild to moderate knee osteoarthritis (Kellgren and Lawrence grade II and II...

[ 15 ] - The Effect of Alendronate on Symptoms of Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial

Background: Knee osteoarthritis is a common degenerative joint disorder and a major cause of pain and disability. Recent studies have suggested that bisphosphonates such as alendronate may have a role in the treatment of osteoarthritis. The purpose of the present study was to investigate the potential effect of alendronate on the symptoms of knee osteoarthritis. Methods: Thirty nine patients wi...

[ 16 ] - Rare Association between Kikuchi's Disease and Systemic Lupus Erythematosus

Histiocytic necrotizing lymphadenitis or Kikuchi's disease is a rare, benign condition of unknown etiology, which is usually characterized by cervical lymphadenopathy and fever. This disease is rarely associated with systemic lupus erythematosus. Here we describe, for the first time in Iran, a patient who developed systemic lupus erythematosus about 3 years after the initial diagnosis of Kikuch...