ژاله شریعتی سرابی

دانشیار گروه روماتولوژی،مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - پلاسمای غنی از پلاکت ((Platlete- Rich plasma ، روشی جدید در درمان استئوآرتریت زانو

استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری مفصلی است که در طی یک فرایند دژنراتیو مزمن،منجر به تخریب پیشرونده غضروف مفصلی می شود. شایعترین مفصل درگیر نیز، مفصل زانو است. متاسفانه تاکنون درمان قطعی و مؤثری برای استئوآرتریت شناسایی نشده است. درمان‌های فعلی  عمدتاً مبتنی بر کاهش درد و التهاب هستند، اثرات محدود و کوتاه‌مدتی در کنترل علائم و بهبود کیفیت زندگی بیمار دارند. روش های درمانی جدید، با توجه به ظرفیت محدود...

[ 2 ] - بررسی ارتباط بین توازن پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت با نفریت لوپوسی

مقدمه : استرس اکسیداتیو ایجادشده با ازدیاد اکسیدانها وکاهش آنتی ااکسیدانها در پاتوژنز بیماری های متعددی ازجمله لوپوس دخالت دارند. جزئیات ارتباط بین آنتی اکسیدان و پرواکسیدان و افزایش بروز نفریت در بیماران لوپوسی نامشخص است. هدف این مطالعه بررسی نقش  آنتی اکسیدان و پرواکسیدان و ارتباط آن با نفریت لوپوسی است. روش کار :  این مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال1392 انجام شد.  ...

[ 3 ] - بررسی فراوانی استئوپنی و استئوپروز در خانم¬های یائسه مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی شهر مشهددر سالهای 1391-1389

مقدمه: استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است که از بارزترین مشخصه های آن کاهش موادمعدنی و ماتریکس استخوان می باشد.این بیماری بیش از نیمی از زنان بالای ۵۰ سال را درگیر می کند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع استئوپروز و استئوپنی در 5 سال ابتدای یائسگی در میان زنان مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی مرکز آموزشی-درمانی-پژوهشی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، انجام پذیرفت. روش کار: در یک م...

[ 4 ] - Liver Toxicity in Rheumatoid Arthritis Patients Treated With Methotrexate

Background:Methotrexate (MTX) is one of the most commonly used disease-modifying antirheumatic drugs in the treatment of rheumatoid arthritis (RA) which can be associated with toxic effects on different organs. This study was designed to investigate the hepatotoxic effects in RA patients treated with MTX. Methods: In this cross-sectional observational study, RA patients who received standard d...

[ 5 ] - Plasma levels of leptin and visfatin in rheumatoid arthritis patients; is there any relationship with joint damage?

Objective (s):Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disorder, primarily targeting the synovium and articular cartilage that leads to joint damage. Recent reports have suggested the role of adipocytokines in mediating joint damage; however it still is a matter of debate. The purpose of this study was to evaluate the association between serum values of adiopocytokines (lept...

[ 6 ] - Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus Erythematosus

Objective(s)Lupus nephritis (LN) is frequently associated with a poor long-term prognosis. Renal biopsy is the diagnostic method of choice in this condition. Urine biomarkers have been mentioned in the diagnosis of LN. The study,s purpose was to evaluate the performance of urinary monocyte chemoattractant protein 1(UMCP-1) as a biomarker of renal involvement in systemic lupus erythematosus.Mate...

[ 7 ] - A Significant Reduction in the Plasma Levels and Gene Expression of CCL2 in Patients with Osteoarthritis following Intervention with Krocina™

Background: inflammatory chemokines such as CCL2 and CCL5 are involved in the progress of osteoarthritis. Crocin with antioxidant and anti-inflammatory properties can reduce the symptoms of osteoarthritis (OA). This study was performed investigate the effect of Krocina™, on the gene expressions and plasma levels of CCL2 and CCL5 in OA patients. Methods: The study included 35 patients that we...