ایمان ناصح

استادیار، مرکز تحقیقات بیومکانیک و مهندسی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در بین دندانپزشکان با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری

مقدمه:اختلالات اسکلتی عضلانی مهم‏ترین دلیل بازنشستگی زودهنگام در بین دندانپزشکان گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در بین دندانپزشکان انجام گرفت. مواد و روش‏ها:این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در کلیه دندانپزشکان (150 نفر) وابسته به یکی از دانشگاه‏های واقع در استان تهران انجام شد. از یک مقیاس آنالوگ بصری (برای تعیین شدت ناراحتی) و همچن...

[ 2 ] - Analysis of Carbonated Biosorbents Application in Heavy Metal Removal from Synthetic Wastewater

Purpose: This study aimed to analyze the effects of removal of hexavalent Chromium using carbonated almond green hulls. In the present study, derived carbon fromalmond green hulls of zonal district of Iran were used to remove hexavalent Chromium from Synthetic wastewater. Materials and Methods: The effects of pH (2-10), Adsorbent dose (2-24 g/L), Cr (VI) concentration (10-100 mg/L), Contact...