محمد مهدی نقی زاده

مربی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

[ 1 ] - بررسی پلی مرفیسم کدونهای 164 و 27 ژن گیرنده بتادو آدرنرژیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) یک بیماری شایع و پیچیده در زنان است. اگرچه نقش عوامل ژنتیکی در PCOS به شدت مطرح است، ولی ژن‌هایی که در سبب شناسی یا اتیولوژی این سندرم درگیر است، تاکنون به طور کامل بررسی و گزارش نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط پلی مرفیسم یا چند شکلی دو کدون 164 و 27 ژن گیرنده بتادو آدرنرژیک در PCO انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 93-1392 بر روی 100 بیما...

[ 2 ] - تخمدان پلی کیستیک یک سندرم التهابی مزمن خفیف: بررسی نقش اینترلوکین 1 آلفا، 1 بتا، 17 A و TNFα

مقدمه: تخمدان پلی کیستیک طیف وسیعی از اختلالات آندوکرینی ومتابولیکی در بیماران مبتلاست. مطالعات دهۀ اخیر التهاب مزمن با درجه یا شدت پایین را علت طولانی مدت شدن این سندرم می داند و این مطالعه به بررسی سایتوکاین های فاکتور تومور نکروزیس آلفا، اینترلوکین های یک آلفا، یک بتا و A 17 در سرم خون بیماران مبتلا به تخمدان پلی کیستیک پرداخته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش سیستم سمپاتیک در الگوی خاص سا...

[ 3 ] - بررسی نوروهورمون ها در الگوی خواب بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

مقدمه: انسان تقریباً یک سوم از زندگی خود را در خواب می گذراند، اما هنوز عملکرد این رفتار به خوبی شناخته نشده است .مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش دو سویه بین خواب و فرآیند هورمونی دو محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-آدرنال و گنادال در بیماران مبتلا به تخمدان پلی کیستیک انجام شده است. روش کار: این مطالعه موردی- شاهدی در سال 1391 بر روی 77 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مرکز تحقیقات بهداشت باروری ...

[ 4 ] - اثر روزه داری ماه مبارک رمضان بر فعّالیت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال در بیماران مبتلا به تخمدان پلی کیستیک

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک، یک اختلال پیچیدۀ ناهمگن است که عوامل چندی در آن تأثیر دارد. 4 تا 18 درصد زنان در سن باروری به آن مبتلا می شوند که همراه با اختلال در عملکرد باروری، متابولیکی و روانی می باشد. محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال دارای یک نقش اساسی در رشد و تنظیم سیستم تولید مثل در مردان و زنان است و فعالیت این محور در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بالا گزارش شده است. مطال...

[ 5 ] - عوامل خطرزا در سندروم تخمدان پلی کیستیک

مقدمه: سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع ترین اختلال هورمونی زنان، یک بیماری پیچیده با علت و معلول ناشناخته است. این بیماری با اختلالات دستگاه تولید مثل شامل عدم تخمک گذاری مزمن، افزایش آندروژن و تخمدان های پلی کیستیک مشخص می شود. میزان شیوع آن در بین زنان جوان 4-18% می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل خطرزا در بروز سندروم تخمدان پلی کیستیک انجام شد. روشکار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی...

[ 6 ] - Association of Sulfur Mustard-induced Ocular Problems with Serum and Blood Biochemical Parameters Changes

Background and objective:Many biochemical features of sulfur mustard (SM) intoxication remained unknown. So far, the direct association between biochemical parameter changes and ocular problems in patients exposed to SM is not evaluated.The current study aimed at evaluating the associations between the ocular findings in patients with SM intoxication and the changes of...

[ 7 ] - Evaluation of Association Between the Serum Levels of MMP-9 and MMP-9/TIMPs With Soluble Forms of Selectins and Itching Induced by Sulfur Mustard

Background & objective: Pruritus is the most frequent chronic dermal complication of sulfur mustard (SM), which negatively influences the quality of life. Exact pathophysiology of SM-induced itching is unknown. The current study aimed at evaluating the possible association between SM-induced itching and the serum levels of matrix metalloproteinase (MMP...

[ 8 ] - The association Between Umbilical Coiling Index and Fetal Distress

Introduction: It is well know that fetal distress is one of the important causes of fetus perinatal morbidity and mortality. In this study, we sought to evaluate the association between umbilical coiling index and fetal distress.Material and method:This was a case- control study conducted on 90 term pregnant women. Study group had fetal distress (abnormal fetal heart rate, meconium staining, Ap...

[ 9 ] - ارتباط پلی‌مورفیسم C→T در جایگاه 509- پروموتر ژن 1β-TGF با عوارض دیررس ریوی در مصدومان شیمیایی با گاز خردل

اهداف: گاز خردل ماده‌ای تاول‌زاست که برای اولین‌بار به‌عنوان سلاح شیمیایی در جنگ جهانی اول و نیز در طول جنگ عراق علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم C→T در جایگاه 509- پروموتر ژن  TGF-β1  با عوارض دیررس ریوی در مصدومان شیمیایی با گاز خردل بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه در میان 252 نفر جانباز شیمیایی که به دو گروه 107 نفر افراد مواجه با گاز خ...

[ 10 ] - بررسی سطح کموکاین (SDF-1α (CXCL12 در سرم جانبازان شیمیایی با مشکلات ریوی

مقدمه: در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بارها از گاز خردل (سولفور موستارد) به عنوان سلاح شیمیایی علیه ایرانیان استفاده گردید. با گذشت سال‌های طولانی از مواجهه با گاز خردل افراد مواجهه یافته هنوز از عوارض دیررس مواجهه شامل مشکلات چشمی، پوستی و ریوی رنج می برند. (SDF-1α (Stromal-Derived Factor 1α  یا CXCL12، کموکاینی است که در مطالعات متعدد، نقش مهم آن در فرآیند رهاشدن سلول های پیش‌ساز و بنیادی...

[ 11 ] - اثرات بلند مدت سولفور موستارد بر کیفیت خواب 20 سال بعد از مواجهه در شهرستان سردشت: کوهورت تاریخی سردشت

زمینه: سولفور موستارد که به عنوان گاز موستارد شناخته شده است، در طول جنگ ایران و عراق توسط ارتش عراق به طور وسیعی بکار برده شد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی 20 سال پس از مواجهه با گاز خردل، در مقایسه با افراد مواجهه نیافته است. مواد و روش ها: این مطالعه بخشی از یک طرح جامع می باشد که به صورت همگروهی تاریخی طراحی شد و در آن 320 نفر شامل 240 نفر مواجهه یافته با گا...

[ 12 ] - بررسی شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر ایلام، سال 1394

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی یکی از اختلالات سنین باروری است که شامل علایم فیزیکی، شناختی، عاطفی و رفتاری در طی فاز لوتئال چرخه قاعدگی است که به صورت دوره ای از 7 تا 14 روز قبل از قاعدگی رخ می دهد و با شروع قاعدگی یا چند روز اول خونریزی علائم بر طرف می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر ایلام در سال 94 است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در...

[ 13 ] - Factors Associated with Preventive Behaviors of Pediculosis Infection among Elementary School Girl Students in Eyvan: An Application of the Health Belief Model

Aims: Pediculosis Capitis is one of the important health issues in students, which causes physical, social, and mental complications. This study was conducted with the aim of investigating the preventive behaviors against head lice infestation among female primary school students at Eyvan, Iran in 2016. Materials and Methods: The present study was a descriptive-analytic study performed on 157 ...

[ 14 ] - Factors Affecting Learning in Instructional Design Model: Medical Students’ Viewpoint in Fasa University of Medical Sciences

Introduction: Instructional technology is used to decrease educational problems nowadays. The first step for using this technology is designing. To apply a design, a model is used. This model consists of four components: objectives, conditions, sources, and evaluation (outcomes). The aim of this study was to survey the opinion of medical students of Fasa University of Medical Sciences about th...

[ 15 ] - Measuring Health Belief Model components in adopting preventive behaviors of cervical cancer

Background & Objective: Cervical cancer is the second prevalent women cancer in the world. This cancer is found preventable because of having the prolong time before the appearance, its complications and the available proper screening program and possibility of the primary lesion treatment. Since the Health Belief Model is one of the applicable praxeology model in health education to prevent an...

[ 17 ] - Potential role of hsa_circ_0003098 circular RNA in breast cancer and its association with demographic factors and lymph node metastasis

Background and Objectives: A growing amount of evidence has revealed that circular RNAs (circRNAs), covalently closed single-stranded non-coding RNAs (ncRNAs), play significant roles in initiation and progression of breast cancer (BC) through different mechanisms.  This study aims to investigate the hsa_circ_0003098 expression and its potential roles in BC, as well as the circRNA/miRNA/mRNA cro...