زین العابدین روحانی

دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - نقش و جایگاه مهندسی ارزش در نظام سلامت در 20 سال اخیر (سال‌های 1996تا 2016)

مقدمه: مهندسی ارزش، که در صنعت بهداشت و درمان با نام آنالیز ارزش شناخته می‌شود، امروزه به ابزاری استراتژیک برای کاهش هزینه‌های سازمان در زمینه خرید و چرخه ارزش مواد تبدیل شده است. با بهره‌گیرى از مهندسى ارزش می‌توان به صورت گام به گام، فرصت‌هاى مطلوب و موانع موجود را شناسایى کرده و به بهبود عملکرد وکاهش هزینه و صرفه‌جویى در منابع و امکانات دست یافت. در حقیقت در مطالعات مهندسی ارزش تلاش می شود ه...

[ 2 ] - نقش و جایگاه مهندسی ارزش در نظام سلامت در 20 سال اخیر (سال‌های 1996تا 2016)

مقدمه: مهندسی ارزش، که در صنعت بهداشت و درمان با نام آنالیز ارزش شناخته می‌شود، امروزه به ابزاری استراتژیک برای کاهش هزینه‌های سازمان در زمینه خرید و چرخه ارزش مواد تبدیل شده است. با بهره‌گیرى از مهندسى ارزش می‌توان به صورت گام به گام، فرصت‌هاى مطلوب و موانع موجود را شناسایى کرده و به بهبود عملکرد وکاهش هزینه و صرفه‌جویى در منابع و امکانات دست یافت. در حقیقت در مطالعات مهندسی ارزش تلاش می شود ه...