سعید حبیبا

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

[ 1 ] - مبحثی در محدودیتها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری

محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری، یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند و قانونگذاران ملی با عنایت به سیاستگذاری­های خود در این حوزه می­توانند در مسیر توسعه گام بردارند، در این میان، رشد و گسترش علمی و فرهنگی جامعه به وضع قوانین و ارائه تفاسیر قضائی مناسب از محدودیتها و استثنائات منوط است تا میان صاحبان حق انحصاری و شهروندان جامعه، عدالت برقرار گر...

[ 2 ] - رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری

 تملک اشیا مباحث فلسفی دارد. تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه است. شناخت اسباب تملک اصلی اشیای فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است. هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شناخت اسباب تملک آثار فکری کمک خواهد کرد. همچنین، این تحقیق می‌تواند برای اصلاح مادة 140 قانون مدنی به‌کار گرفته شود. بررسی تملک اشیای مادی به شناخت اسباب تملک اشیای فکری کمک می‌کند. رویکردهای متفاوت، گاهی به ش...

[ 3 ] - بررسی ارکان قرارداد بیمۀ مالکیت فکری

امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه­های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمۀ مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه­نامه به­ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه­ها...

[ 4 ] - بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه

هدف این پژوهش بررسی رابطه سیاست­های حقوق مالکیت فکری و منابع دانشِ هم­پایی فناورانه یعنی تحقیق و توسعه داخلی و انتقال بین­المللی فناوری است. داده­های پژوهش از شاخص جهانی رقابت­پذیری گردآوری و برای تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی و آزمون آنووا استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اولاً منابع دانش هم­پایی فناورانه یعنی تحقیق و توسعه داخلی و انتقال بین­المللی فناوری، در کشورهای در حال توسع...

[ 5 ] - نظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری

به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات ‌داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن‌ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌و...