حبیب یونسی

دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی پردیس نور، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - تغییرات غلظت فلزات سنگین طی فرایند تولید ورمی‌کمپوست از پسماندهای آلی

این پژوهش در راستای بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین طی فرایند تولید ورمی‌کمپوست از پسماندهای کشاورزی و ارزیابی تغییرات این فلزات در اثر تلقیح این ضایعات آلی از طریق باکتری‌های تثبیت‌کنندۀ نیتروژن و فسفر در قالب لجن فعال فاضلاب انجام شد. این باکتری‌ها موجب بهبود کیفیت ورمی‌کمپوست می‌شوند. به این منظور بسترهایی با ترکیبات مدنظر از ضایعات آلی آماده شدند و پس از اتمام مرحلۀ پیش‌کمپوست، این بسترها تح...

[ 2 ] - بهینه سازی حذف رنگزای ری اکتیو زرد 147 با استفاده از فوتوکاتالیست مغناطیسی Fe3O4@SiO2@TiO2 به روش پاسخ سطحی در طرح مرکب مرکزی

Background and purpose: Due to the poor performance of industrial dye settings about 50% of the washing dye liquor is discharged into the environment. Inappropriate discharge of dye-containing effluents is undesirable because of their color, resistance to biological treatment systems, toxic, and their carcinogenic or mutagenic nature to life forms. In the present study we investigated the photo...

[ 3 ] - امکان‌سنجی کاهش هدررفت خاک با استفاده از زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه‌های صنایع لبنی

سابقه و هدف: امروزه کاربرد تبدیلی پسماندهای صنعتی با کم‌ترین اثرات سوء بر محیط زیست و کاربرد سودمند آن در سایر زمینه‌ها به‌عنوان راه‌کاری اساسی برای مدیریت حجم انبوهی از پسماندهای صنعتی مطرح شده است. در این راستا تبدیل و کاربرد مجدد پسماندهای کارخانه‌های لبنی به‌سبب حجم تولید بالا و گستره‌ متراکم آن‌ها می‌تواند راه‌کاری در راستای دست‌یابی به توسعه پایدار محسوب شود. حال آن‌که تا کنون کاربرد مستق...

[ 4 ] - نقش خاکپوش سطحی زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه‌های لبنی بر نفوذ و رواناب در کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

استفاده سودمند از پسماندها در شکل‌ها و اهداف مختلف و از جمله مدیریت رواناب، راه‌کاری مناسب و زمینه‌ساز دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. در این راستا تبدیل پسماندهای صنعتی به زغال زیستی و کاربرد آن به‌صورت خاک‌پوش با هدف بهبود شرایط خاک برای افزایش نفوذ آب می‌تواند راه‌کاری زیستی- اقتصادی باشد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با دو هدف تهیه زغال زیستی از پسماندهای کارخانه کاله به‌عنوان خاک‌پوش سطحی و ا...

[ 5 ] - تولید گلوکز از پساب برنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی آسپرژیلوس نایجر به منظور تولید اتانول

سابقه و هدف: پساب برنج یکی از مهم ترین و فراوان ترین پساب های شهری است که روزانه به میزان فراوانی تولید می شود. و به دلیل بار بالای مواد آلی می تواند به عنوان گزینه مناسب در تولید اتانول(سوخت زیستی سازگار با محیط زیست) به کارگرفته شود. این مطالعه با هدف بررسی تولید اتانول از پساب برنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی و تخمیر توسط قارج آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکاروم...

[ 6 ] - ارزیابی اثرات گزینه های مکانی پیشنهادی دفن زباله شهر زنجان با استفاده ازروش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)ارتقاء یافته

زمینه و هدف: در شهر زنجان هیچ گونه فعالیتی در جهت دفن بهداشتی زباله صورت نگرفته و در حال حاضر، تنها به عملیات تلنبار کردن زباله در محلی در نزدیکی این شهر اکتفا می شود. با توجه به مخاطراتی که این روش در پی دارد، باید هرچه سریع تر مکانی مناسب جهت دفن بهداشتی پیشنهاد گردد. یک محل دفن نامناسب ممکن است اثرات منفی بسیاری را به همراه داشته باشد. قوانین و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات محیط زیستی،...

[ 7 ] - تولید گلوکز از پساب برنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی آسپرژیلوس نایجر به منظور تولید اتانول

سابقه و هدف: پساب برنج یکی از مهم ترین و فراوان ترین پساب های شهری است که روزانه به میزان فراوانی تولید می شود. و به دلیل بار بالای مواد آلی می تواند به عنوان گزینه مناسب در تولید اتانول(سوخت زیستی سازگار با محیط زیست) به کارگرفته شود. این مطالعه با هدف بررسی تولید اتانول از پساب برنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی و تخمیر توسط قارج آسپرژیلوس نایجر و مخمر ساکاروم...

[ 8 ] - سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت گرافن مغناطیسی برای حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) از محلول‌های آبی

سورفاکتانت‌ها یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی هستند و خطرات بالقوه‌ای برای سلامتی انسان‌ و محیط زیست ایجاد می‌نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نانو کامپوزیت گرافن مغناطیسی در حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات از محلول‌های آبی است. در این مطالعه تجربی از پوست پرتقال به عنوان منبع کربنی برای سنتز گرافن به روش پیرولیز استفاده شد. همچنین با استفاده از روش حلال گرمایی مغناطیسی کرد...

[ 9 ] - اثر زمان کریستالیزاسیون بر سنتز نانو زئولیت سودالایت از خاکستر پوستۀ برنج

زئولیت�ها آلومینوسیلیکات�های کریستاله با کانال ها و حفرات پیچیده در اندازه 3/0 تا nm1 می�باشند. در تحقیق حاضر پوستۀ برنج که یک پسماند کشاورزی است، به عنوان منبع سیلیکا برای سنتز نانوزئولیت سودالایت به�کار رفت. پوستۀ برنج منبع مناسبی از سیلیکای بی�شکل است که از خاکستر پوستۀ برنج به�وسیله محلول قلیایی مناسب استخراج شد. پودر استخراج شده به�وسیله دستگاه�های فلورسانس اشعه ایکس و پراش اشعه ایکس مورد ...

[ 10 ] - سنتز نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن

گیاه جگن (Carex riparia) یک علف هرز بوده و یکی از پسماندهای کشاورزی به حساب می?آید. پس از استفاده از مواد آلی این گیاه به عنوان یک منبع انرژی در فرآیند احتراق، مواد بجای مانده غنی از سیلیس بوده که از لحاظ اقتصادی می?تواند یک ماده خام با ارزش جهت تولید مواد سیلیکاتی باشد. هدف این مطالعه بدست آوردن سیلیس خالص از گیاه جگن و همچنین سنتز ماده نانو حفره شش وجهی با ساختار منظم از نوع MCM-41 با استفاده...

[ 11 ] - تعیین روش بهینه برای استخراج سیلیکای فعال از پوسته برنج به عنوان یک پسماند کشاورزی

پوسته برنج محصول جانبی عمده در صنعت عمل?آوری برنج است. در تحقیق حاضر روشی بهینه برای استخراج سیلیکای بی?شکل از پوسته برنج ارائه گردیده و تأثیر تیمارهایی شامل تیمار خیساندن و شستشو روی خلوص سیلیکای استخراجی بررسی شده است. اهمیت بی?شکل بودن سیلیکای به دست آمده در این است که سیلیکا در شکل بی شکل، فعال و واکنش?پذیر است. ابتدا پوسته برنج از طریق کلسینه کردن به خاکستر تبدیل شد و سپس سیلیکا به وسیله م...

[ 12 ] - Influence of Different Culture Selection Methods on Polyhydroxyalkanoate Production at Short-term Biomass Enrichment

In this study, the potential of four different culture selection methods under short-term enrichment time (STE) to accumulate PHA-producing bacteria in mixed activated sludge was compared and the most efficient culture selection method was introduced. This means, PHA-producing microbial community was firstly enriched in a sequencing batch bioreactor (SBR) with four different selection methods i...

[ 13 ] - Aqueous Cadmium Ions Removal by Adsorption on APTMS Grafted Mesoporous Silica MCM-41 in Batch and Fixed Bed Column Processes

Highly ordered mesoporous MCM-41silica with hexagonal structure was synthesized using extracted amorphous silica from sedge (Carex riparia) ash. Obtained mesoporous materials functionalized by 3-(Aminopropyl) trimethoxysilane (APTMS) and their structures characterized by means of X-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption-desorption, thermogravimetric analysis (TGA) and Fourier transform infr...

[ 14 ] - The Potential of Date-palm Leaf Ash as Low-cost Adsorbent for the Removal of Pb(II) Ion from Aqueous Solution

This study investigated the feasibility of Date-palm) Phoenix dactylifera (Leaf Ash (DLA) (an inexpensive agricultural-byproduct) as an application to adsorb Pb(II) ions. An adsorption process was carried out to evaluate initial concentration Pb(II) ions, adsorbent dose, contact time, pH and temperature on the systematic removal of Pb(II). The effects were examined and results showed that remov...

[ 15 ] - Lipase Production in Solid State Fermentation Using Aspergillus niger: Response Surface Methodology

Among enzymes, lipases have been widely investigated because of the numerous industrial applications. In this study, optimization of lipase production by Aspergillus niger in solid state fermentation from rice bran as solid substrate was investigated. The optimal conditions with the aid of central composite design (CCD) under response surface methodology (RSM) were obtained.  In the analysis of...

[ 16 ] - Controllable Synthesis of Flower-Like ZnO Nanostructure with Hydrothermal Method (RESEARCH NOTE)

Flower-like ZnO nanostructures were synthesized by decomposing Zn(OH)2 in 1,4- butanediol at 105 °C for 36 h. Size of flower-like ZnO nanostructure can be controlled by pH of the aqueous solution. In the preparation of flower-like ZnO nanostructure, zinc nitrate was used as a precursor. The morphology and microstructure of flower-like ZnO nanostructure have been characterized by scanning electr...

[ 17 ] - Dynamic Model For Production of Biohydrogen Via Water- Gas Shift Reaction (RESEARCH NOTE)

In design of anaerobic bioreactor, rate equation is commonly used. Mathematical model was developed at steady state condition, to project concentration of gaseous substrate and product in biological oxidation of carbon monoxide with water to produce hydrogen and carbon dioxide. The concept of bioconversion was based on transport of CO from gas phase to liquid phase, as the CO consumption was in...

[ 18 ] - Performance of Biological hydrogen Production Process from Synthesis Gas, Mass Transfer in Batch and Continuous Bioreactors

Biological hydrogen production by anaerobic bacterium, Rhodospirillum rubrum was studied in batch and continuous bioreactors using synthesis gas (CO) as substrate. The systems were operated at ambient temperature and pressure. Correlations available in the literature were used to estimate the gas-liquid mass transfer coefficients (KLa) in batch reactor. Based on experimental results for the con...