× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

علیرضا فخارزاده جهرمی

دانشگاه صنعتی شیراز

[ 1 ] - تخصیص بودجه ی بهینه به منظور افزایش ایمنی محور شیراز-آباده به روش تجزیه بندر

نظر به اهمیت مشکلات ناشی از تصادفات ترافیکی و تبعات ناشی از آن در حمل و نقل بین شهری ، این مقاله به ارائه راهکاری برای تخصیص بودجه به منظور بهسازی محور شیراز-آباده با هدف بیشینه سازی ایمنی آن پرداخته است. برای بهسازی های جاده ها دو نوع متغیر پیوسته و دودویی معرفی می شوند.لذا مدل مسئله با توجه به مدل کوله پشتی به صورت یک مسئله برنامه ریزی صحیح آمیخته است که هدف آن انتخاب بهینه بهسازی ها و بیشینه...

[ 2 ] - تعیین هم زمان کنترل و وضعیت بهینه در سیستم متضمن غشا مرتعض مستدیر به روش گسسته سازی

ارائه روشی برای تعیین همزمان توابع کنترل و مسیر در یک مسأله کنترل بهینه هدایت شده توسط یک سیستم غشا مرتعض مستدیر در دستگاه مختصات قطبی، هدف اصلی این مقاله است. ابتدا با تعیین نوع تابع مسیر و انجام گسستهسازی و سپس استفاده از خواص اندازهها ، مساله خطیسازی میشود. آنگاه با انجام چند گام تقریب زوج توابع کنترل و مسیر تقریباً بهینه به همراه مقدار بهینه تابع هدف از طریق حل یک مسأله برنامهریزی خطی متناهی...

[ 3 ] - ارزیابی ارزش تغذیه‌ای میوه‌ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی و آنالیز خوشه‌ای و جایگزینی آن‌ها

علی‌رغم توصیه مؤکد پزشکان و متخصصین تغذیه به مصرف میوه‌ها و سبزیجات، کمتر به چگونگی انتخاب میوه‌ها و سبزیجات در وعده‌های روزانه اشاره شده است. در این تحقیق بر اساس رویکردی نوین، به طبقه‌بندی میوه‌ها و سبزیجات بر اساس ویژگی‌های مشابه آنها با توجه به میزان برخی مواد مغذی موجود در آنها پرداخته شده است. نظر به این‌که یکی از اهداف ارائۀ رژیم غذایی، داشتن تنوع و تعادل تغذیه‌ای است، طبقه‌بندی میوه‌ها ...

[ 4 ] - A New Approach for Approximating Solution of Continuous Semi-Infinite Linear Programming

‎This paper describes a new optimization method for solving continuous semi-infinite linear problems‎. ‎With regard to the dual properties‎, ‎the problem is presented as a measure theoretical optimization problem‎, ‎in which the existence of the solution is guaranteed‎. ‎Then‎, ‎on the basis of the atomic measure properties‎, ‎a computation method was presented for obtaining the near optimal so...

[ 5 ] - نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ »

علاوه بر نقش سنتی ریاضیات در علوم پایه و عقلی و نقش کاربردی آن در علوم کار بردی، خصوص ا در دو دههی اخیر، همواره مجموعهی علوم ریاضی ایفاگر نقشی بسیار اساسی و پایه ای در احیا، انتقال و گسترش دانشهای جدید بشری بوده است؛ دانشهایی که حتی در نگاه بشری خود، شاید حتی تصوری از وجود ارتباطی ریاضی در آن قائل نشویم. علاوه بر آن، دسته ایی ار علوم قدیمی که در ذهنیت ما ارتباطی منطقی با ریاضی ندارند، هم اکنون ...

[ 6 ] - برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی: الگوریتم های حل و کاربردها

مسائل برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی گرچه دارای خصوصیاتی شبیه مسائل متناهی هستند اما در مواردی و خصوصا در شیوه های حل با آنها تفاوت دارند. در این نوشتار نمونه هایی از برنامه ریزی خطی نیمه نامتناهی و رده های مختلف آن را معرفی و تشریح می کنیم. سپس شکاف دوگانی را برای آنها تعریف کرده بر مبنای آن به ارائه الگوریتم های حل این گونه مسائل در حالت های پیوسته و شمارا می پردازیم. همچنین روش همگرایی در خص...

[ 7 ] - A Benders\' Decomposition Based Solution Method for Solving User Equilibrium Problem: Deterministic and Stochastic Cases

The traffic assignment problem is one of the most important problems for analyzing and optimizing the transportation network to find optimal flows. This study presented a new formulation based on a generalized Benders' decomposition approach to solve its important part, i.e. user equilibrium problems, in deterministic and stochastic cases. The new approach decomposed the problem into a master p...