مصطفی محمودی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

[ 1 ] - شبیه سازی پارامتری یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی از دیدگاه اگزرژی و اقتصادی

هدف از ارائه این مقاله شبیه‌سازی پارامتری و تحلیل عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی جهت تامین همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی می‌باشد. پارامترهای طراحی و متغیرهای تصمیم‌گیری در بهینه‌سازی این سیستم تولید همزمان، نسبت فشار کمپرسور و دمای گازهای ورودی به توربین انتخاب شده‌اند. در این تحقیق، از دو مدل اقتصادی ساده و مدل نیازمندی درآمدی کل جهت محاسبه قیمت برق تولیدی و سا...

[ 2 ] - نقش پیل‌های سوختی تجدیدپذیر در افزایش مداومت پروازی سیستم‌های پیشرانش هوایی

پیل‌های سوختی تجدیدپذیر[i] سیستم‌های تولید توانی هستند که از ترکیب پیل سوختی و صفحات خورشیدی تشکیل می‌شوند. هدف اصلی به‌کارگیری این نوع از سیستم‌های هیبریدی تأمین مداوم انرژی در مدت زمانی طولانی است. از جمله کاربردهای مهم این نوع از پیل‌های سوختی تأمین مداوم انرژی الکتریکی در سیستم‌های پیشرانش هوایی، همچون کشتی‌های هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین می‌باشد. استفاده از این نوع سیستم‌های هیبریدی زما...

[ 3 ] - طراحی شیرکنترل جریان دورانی جدید مجهز به جبران کننده فشار برای سیستم‌سوخت نوعی موتور توربوجت

در این مقاله شیر کنترل جریان دورانی جدید با ساختار بادامک-نازل، مجهز به جبران‌کننده فشار با تحریک الکترونیکی برای نوعی موتور توربو‌جت ارائه شده‌است. این مجموعه، در واحد اندازه‌گیری و کنترل سوخت موتور نصب شده و وظیفه کنترل دقیق سوخت بر اساس فرمان ورودی را بر عهده دارد. تحریک این شیر به صورت مستقیم توسط محرکه الکترونیکی از نوع سروموتور انجام می‌شود. هدف از این طرح، ارتقاء قابلیت‌های عملکردی سامان...

[ 4 ] - مدل سازی و تحلیل عملکرد یک سیستم تولید توان ترکیبی مجهز به سه مولد انرژی الکتریکی

هدف از ارائه این مقاله مدل‌سازی ترمودینامیکی یک سیستم تولید توان سه‌گانه جهت تأمین توان الکتریکی می‌باشد. سیستم هیبریدی جدید شامل یک سیکل توربین‌گاز مجهز به پیل‌سوختی اکسید‌جامد می‌باشد که با یک موتور استرلینگ ترکیب شده است. برای تمام اجزای سیکل مورد نظر یک تحلیل ترمودینامیکی و برای پیل‌سوختی به کار رفته در آن یک تحلیل الکتروشیمیایی و حرارتی مجزا نیز انجام شده است. در ادامه با مطالعه پارامتری س...

[ 5 ] - Performance analysis a gas turbine cycle equipped with a double acting type stirling engine in a power generating unit

The aim of this study is to investigate the performance of a gas turbine cycle equipped with a Stirling engine from the thermodynamic point of view. In this system, part of the heat loss from the gas turbine is transmitted to a Stirling engine to generate more power. In the proposed system analysis, the governing equations of the hybrid cycle are modeled in MATLAB software and Schmidt and ideal...