مهدی جهرمی

مجتمع دانشگاهی هوافضا

[ 1 ] - توسعه یک مدل ترمودینامیکی جهت شبیه‌سازی بلادرنگ رفتار گذرای موتور توربوجت در محیط سیمولینک

مطالعه حاضر به توسعه یک مدل دینامیکی با قابلت عملکرد بلادرنگ برای کاربرد در مدل‌سازی آیروترمودینامیک موتورهای توربوجت در محیط سیمولینک نرم‌افزار متلب می‌پردازد. عناصر اختصاصی موتور به وسیله معادلات غیر خطی و با استفاده از روش دینامیک حجم بین اجزاء مدل‌سازی شده‌اند. به واسطه استفاده از متغیرهای نقطه طراحی در فرایند شبیه‌سازی، مدل قابلیت تطابق با ویژگی‌های یک موتور خاص را دارا می‌باشد. در مدل‌ساز...

[ 2 ] - شبیه سازی پارامتری یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی از دیدگاه اگزرژی و اقتصادی

هدف از ارائه این مقاله شبیه‌سازی پارامتری و تحلیل عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی جهت تامین همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی می‌باشد. پارامترهای طراحی و متغیرهای تصمیم‌گیری در بهینه‌سازی این سیستم تولید همزمان، نسبت فشار کمپرسور و دمای گازهای ورودی به توربین انتخاب شده‌اند. در این تحقیق، از دو مدل اقتصادی ساده و مدل نیازمندی درآمدی کل جهت محاسبه قیمت برق تولیدی و سا...

[ 3 ] - بررسی روش‌های نوین پیش‌بینی محدودة خاموشی رقیق در محفظة احتراق موتورهای هوایی

عملکرد پایدار موتورهای هوایی (به‌ویژه پایدار نگاه‌داشتن شعله در یک بازة عملکردی وسیع) به‌طور عمده تحت تأثیر چند پارامتر از جمله بازده محفظة احتراق، دمای گازهای خروجی، افت فشار کل و محدودة خاموشی رقیق می‌باشد. در موتورهای هوایی، به‌دلیل لزوم عملکرد موتور در شرایط خارج از نقطة طراحی مانند پرواز در ارتفاع بالا یا قرارگرفتن نسبت سوخت به هوای کل در خارج از محدودة اشتعال‌پذیری، موضوع خاموشی رقیق اهمی...

[ 4 ] - موتورهای رم‌جت ، توربو رم‌جت و نقش آنها در بهبود فناوری سیستم‌های پیشران

موتورهای رم‌جت به‌دلیل مزایای خاص خود همواره مورد توجه بوده‌اند. طی سالیان گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای دربارة موضوع بهبود عملکرد این دسته از موتورها انجام و نتایج درخور توجهی حاصل شده است. از جمله راه‌کارهای ارائه‌شده برای بهبود عملکرد این نوع موتورها، ترکیب آن با موتورهای توربینی است. موتورهای توربوجت با پس‌سوز می‌توانند تا بازة 2 الی3 ماخ به‌خوبی عمل کنند. در سرعت‌های حدود 5 ماخ هم می‌توان گفت ...

[ 5 ] - طراحی شیرکنترل جریان دورانی جدید مجهز به جبران کننده فشار برای سیستم‌سوخت نوعی موتور توربوجت

در این مقاله شیر کنترل جریان دورانی جدید با ساختار بادامک-نازل، مجهز به جبران‌کننده فشار با تحریک الکترونیکی برای نوعی موتور توربو‌جت ارائه شده‌است. این مجموعه، در واحد اندازه‌گیری و کنترل سوخت موتور نصب شده و وظیفه کنترل دقیق سوخت بر اساس فرمان ورودی را بر عهده دارد. تحریک این شیر به صورت مستقیم توسط محرکه الکترونیکی از نوع سروموتور انجام می‌شود. هدف از این طرح، ارتقاء قابلیت‌های عملکردی سامان...

[ 6 ] - مدلسازی و تحلیل یک روش ترکیبی نیمه تجربی برای پیش بینی محدوده خاموشی رقیق در موتورهای توربینی

در این تحقیق پیش‌بینی محدوده خاموشی رقیق براساس ترکیب شبیه‌سازی عددی و یک رابطه نیمه تجربی حاصل از تست در یک محفظه احتراق انجام شده است. از این رو در این تحقیق دو پارامتر مذکور با استفاده از شبیه‌سازی عددی و بر مبنای دو روش متفاوت محاسبه شدند. در روش اول سوخت مورد استفاده به صورت گازی و در روش دوم به صورت مایع لحاظ گردید. در نهایت با قرار دادن دو پارامتر مذکور در یک رابطه نیمه‌تجربی، یک روش ترک...

[ 7 ] - Numerical simulation of turbulent compressible flows in a C-D nozzle with different divergence angles

Compressible gas flow inside a convergent-divergent nozzle and its exhaust plume atdifferent nozzle pressure ratios (NPR) have been numerically studied with severalturbulence models. The numerical results reveal that, the SST k–ω model give the bestresults compared with other models in time and accuracy. The effect of changes in value ofdivergence half-angle (ε ) on the nozzle performance, thru...

[ 8 ] - آنالیز پیش‌بینی روند خرابی و تعمیرپذیری یک موتور مینی‌توربوفن از منظر داده‌های آماری به‌منظور کاربرد در یک پهپاد

در این مقاله یک موتور مینی توربوفن مورد استفاده در یک پهپاد با مداومت پروازی بالا در مرحلة طراحی انتخاب و تحلیل‌های مربوط به پیش‌بینی قابلیت اطمینان و تعمیر و نگه‌داری آن انجام شده است. مدلسازی موتور توربوفن با استفاده از دیاگرام‌های بلوکی انجام شده و قابلیت اطمینان، اهمیت قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی موتور و اجزای آن به‌دست آمده است. قابلیت اطمینان موتور در 126 ساعت پروازی به زیر 98 درصد می‌...