اصغر محمدی فاتح

استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

[ 1 ] - خط‎مشی‎گذاری خوب در قوۀ مجریه، مدل‌سازی نقش ظرفیت‎های سازمانی و زمینۀ ملی

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط‎مشی­گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان­سنجی کاربرد خط‎مشی­گذاری خوب در قوۀ مجریه بر اساس مصاحبه با کابینۀ دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل‎کنندۀ درون‎سازمانی قوۀ مجریه و شرایط زمینه­ای ملی در اجرای خط­مشی­گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون‎سازمانی قوۀ مجریه در س...

[ 2 ] - طراحی مدلی برای ارتقای ظرفیت خط‌مشی‌گذاری در قوه مجریه کشور

Policy making environments have become more complicated in the past decade due to the change in the relationship between nation and state, the effects of global economy and reliance on technology. That’s why the subject of policy- making capacity has been introduced. In order to explain the aspects of policy-making capacity in the executive power, a model adaptable to the requirements of ...

[ 3 ] - گستره فناوری بلاکچین: یک مرور نظام مند از کاربردها، مزایا، چالش‌ها و فناوری-های مرتبط

بلاکچِین در ابتدای ظهور مکانیزمی برای ارائه رمزارز بیتکوین بود ولی به زودی از هدف اولیه خود فاصله گرفت و صنایع گوناگون را در نوردید. هدف این مقاله شناسایی کاربردها، مزایا، چالشها و فناوری‌های مرتبط با بلاکچین است. تحقیق از نوع مرور نظام مند است. ابتدا 295 منبع شناسایی و سپس در 4 مرحله و با حذف منابع غیر مرتبط، تعداد 90 منبع معتبر بین سالهای 2014 تا 2021 تحلیل و محورهای مرتبط با بلاکچین استخراج گ...