حامد محمدی

دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

[ 1 ] - شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری موجود و انجام مطالعات کتابخانه‌ای، 21 ویژگی فرهنگی جامعۀ ایران که می‌تواند به‌منزلۀ مانع فراروی نظام اداری قلمداد شود، شناسایی شد. در مطالعۀ حاضر، روش دلفی به‌منزلۀ ابزار اصلی گردآوری داده‌ها استفاده شده است. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش فازی و برای خوشه‌بندی ویژگی‌های فرهنگی از روش خوشه‌بندی ف...

[ 2 ] - تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخلاق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری

در نوشتار حاضر موضوع و فلسفه اخلاق که امروزه به عنوان یک چالش اصلی فراروی نظام اداری، مدیران و کارگزاران دولتی قلمداد می‌گردد، مورد تحلیل، بررسی و مداقه قرار می‌گیرد و بر این مهم تاکید می‌گردد که تصمیم‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری می‌بایست بر منافع ملی، خیرخواهی و خواست مردم استوار باشد، و کارگزاران دولتی همواره باید تلاش نمایند تا ادراک منفی مردم را نسبت به عم...

[ 3 ] - سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می‌باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری ...

[ 4 ] - نقش قوای سه‌گانه در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت دولتی نوین

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی نقش قوای سه‌گانه به عنوان نهادهای حاکمیتی در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به منظور بررسی و واکاوی نقش قوای سه‌گانه جهت استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی از رویکرد مدیریت دولتی نوین بهره گرفته شده است و نگارنده بر این باور است که با بهره‌گیری از این رویکرد که رگه‌هایی از آن نیز در عرصه اداره امور عمومی کشور ملاحظه می‌گردد، می‌توان جاری‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی...

[ 5 ] - ارائه الگوی مفهومی ساماندهی بذر پیشنهاد، با هدف بهبود عملکرد نظام پیشنهادها

هدف اصلی در نوشتار حاضر ارائه یک الگوی مفهومی به‌منظور جهت‌دهی و ساماندهی بذر پیشنهاد می‌باشد که طبیعتاٌ پیاده‌سازی و جاری‌سازی این الگو می‌تواند منجر به بهبود عملکرد نظام پیشنهادها گردد. نگارندگان با حضور در بسیاری از شرکت‌های ایرانی، مشاهده نموده‌اند که اکثر دبیرخانه‌های نظام همیاری و مشارکت، جهت ارائه بذر پیشنهاد صرفاً از یک الگوی ذهنی مبتنی بر حدس و گمان تبعیت می‌نمایند که این مهم نمی‌تواند د...

[ 6 ] - سنجش میزان آمادگی شرکت‌های دولتی در پیاده‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران)

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش میزان آمادگی شرکت گاز مازندران در پیاده‌سازی مدیریت دانش می‌باشد. در همین راستا، جهت سنجش میزان آمادگی یا سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش از الگوی اسکیرم(1999) به عنوان چارچوب نظری مطالعه استفاده شده است و بر این اساس 10 بعد مدیریت دانش در شرکت مورد مطالعه مورد سنجش قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که شرکت مورد مطالعه در ابعاد رهبری، فرهنگ و ساختار، فرآیندها، کارک...

[ 7 ] - عوامل مؤثر بر خشنودی شغلی: بررسی یک الگوی ساختاری

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های خشنودی شغلی کارکنان و ارائه الگویی مناسب از آن می‌باشد. بر همین اساس، طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز استان مازندران می‌باشد (شامل گروه کانونی متشکل از مدیران شرکت با پایه سازمانی 17 به بالا به تعداد 40 نفر، و گروه کانونی متشکل از کارشناسان شرکت با پایه سازمانی 15 و 16 به تعداد 149 نفر). از این جامعه...

[ 8 ] - مطالعه تحلیلی یکپارچگی بین گفتار و رفتار مدیران دولتی از منظر اسلام و غرب

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی تناسب و یکپارچگی بین گفتار و رفتار سیاستمداران و کارگزاران دولتی می‌باشد و این عامل می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی اصلی برای مقامات سیاسی و اجرایی در عرصه حکومتداری قلمداد گردد. در نوشتار حاضر تلاش گردید تا موضوع یکپارچگی بین رفتار و کردار مدیران و کارگزاران دولتی به صورت توصیفی و تحلیلی از منظر مبانی اسلام و غرب مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و سپس مضامین مربوطه احصاء و ...

[ 9 ] - بررسی عوامل موثر بر نظام انتخاب مدیران در صنعت نساجی (مورد مطالعه: مدیران کارخانجات نساجی استان مازندران)

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مطالعه عوامل موثر بر نظام انتخاب(گزینش) مدیران شامل تجربه مرتبط، تحصیلات مرتبط، سوابق اجرایی و مدیریتی،     و سن در کارخانجات نساجی استان مازندران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و بر حسب نحوه گرد‌آوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران کارخانجات نساجی بخش دولتی و خصوصی استان مازندران تشکیل می‌دهند....

[ 10 ] - ارزیابی و تحلیل مقاله‌های علمی – پژوهشی مدیریت دولتی در نشریه‌های منتخب این رشته در ایران

هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و تحلیل محتوای علمی مقاله‌های رشته مدیریت دولتی در نشریه‌های منتخب این رشته در ایران می‌باشد. منظور از نشریه‌های منتخب رشته مدیریت دولتی، نشریه‌های علمی – پژوهشی است که رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی کشور را بر عهده دارند که در نوشتار حاضر شامل نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و نشریه مدیریت سازمان‌های دولتی دانشگاه پیام...

[ 11 ] - مقایسه تطبیقی استانداردهای آموزشی ISO 10015 و ISO 29990

هدف اصلی در مطالعه حاضر مقایسه و تطبیق معیارهای استانداردهای ایزو 10015 و ایزو 29990 می‌باشد. هر یک از این دو استاندارد دارای الزامات و و یژگی‌های خاص خود می‌باشند و سازمان‌ها در استفاده و به کارگیری این استانداردها باید توجه ویژه‌ای را مبذول دارند. نگارنده در نوشتار حاضر به منظور تطبیق و مقایسه معیارهای استاندارد ایزو 10015 و ایزو 29990 از متن این دو استاندارد و مقالات مرتبط استفاده نموده است....

[ 12 ] - بازخوانی فلسفه TQM در سازمان‌های دولتی

هدف نوشتار حاضر بازخوانی فلسفه TQMدر سازمان‌های دولتی است. نگارنده در نوشتار حاضر تلاش نموده است تا با مطالعه مبانی علم کیفیت و نیز تجربه شخصی با حضور در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی کشور، نسبت به بازخوانی فلسفه TQM اهتمام ورزد. نگارنده با حضور در بسیاری از شرکت‌های دولتی ملاحظه نموده است که جهت‌گیری این شرکت‌ها به‌سوی جنبش کیفیت، صرفاً حرکتی شتابزده و نمادین می‌باشد و اکثر شرکت‌های دولت...

[ 13 ] - Designing Work-Life Balance Model with Qualitative Research Approach (Case Study: Mazandaran Province Gas Company)

The main purpose of this paper is to develop the model of work-life balance in Mazandaran Province Gas Company as a service and project-oriented company. In the present study, a qualitative method based on grounded theory strategy has been used, because the researcher has used systematically collected conceptual data to explain the model. The field method was used for data collection by intervi...

[ 14 ] - آسیب‌شناسی نظام پیشنهادها با رویکرد نظریه داده بنیاد

هدف اصلی نوشتار حاضر شناسایی آسیب‌های فراروی نظام پیشنهادها در شرکت گاز استان مازندران می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است، زیرا محقق جهت تبیین الگو از داده‌های مفهومی که به صورت نظام‌مند گردآوری شده‌اند، بهره گرفته است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شده و جامعه آماری مصاحبه‌شوندگان را 18 نفر از افراد مطلع و آگاه با نظام پیشنهادها در شرکت ...

[ 15 ] - An Analysis of Human Resource Management Functions with a Qualitative Research Approach; A Case in Mazandaran Gas Company

The purpose of this study was to analyze the human resource management functions of Mazandaran Province Gas Company. In the present study grounded theory as a kind of qualitative research method has been used. Accordingly, a sample of 27 managers and experts of the company was interviewed using purposive sampling method and theoretical saturation criterion. After designing the interview protoco...

[ 16 ] - Thematic analysis of Articles in the Scientific Quarterly of Human Resource Management in the Oil Industry for the period of 2014-2019

The main purpose of this study was to analyze the content of scientific products of the Quarterly Journal of Human Resources Management in the Oil Industry. This research was a qualitative research based on content analysis, which was considered applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of approach. The statistical population of the study included 200 articles published in...

[ 17 ] - Identifying barriers to the succession management system in the Iranian gas industry based on grounded theory

The main purpose of this paper is to identify the barriers to the succession management system in the Iranian gas industry. The present study is in the framework of the interpretive paradigm and qualitative study and the researcher uses systematically collected conceptual data to identify barriers in the Iranian gas industry. In this regard, a survey strategy based unstructured interviews with ...