میثم لطیفی

دانشیار، دانشکدة معارف اسلامی ‌و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی توأم نقش هوش سازمانی و بالندگی سازمانی در عملکرد شرکت‌های شهرک صنعتی شهید سلیمی ‌تبریز

این پژوهش به بررسی توأم نقش هوش سازمانی و بالندگی سازمانی در عملکرد سازمانی پرداخته است. تحقیق مورد نظر از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی و از نظر روش انجام‌دادن تحقیق پیمایشی است. برای سنجش موضوع تحقیق، مدل مفهومی ‌براساس متون نظری موضوع طراحی شد. نمونـة آماری پژوهش حاضر 85 شرکت از شرکت‌های شهرک صنعتی شهید سلیمی ‌تبریز است که به روش تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. ابزار گردآور...

[ 2 ] - گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت‌مدار

هدف: دستیابی به رهیافتی نو برای ایجاد سازمان کرامت‌مدار با مقایسۀ مبانی انسان‌شناسی و کرامت انسانی مکاتب فلسفی کانت(انسان اخلاقی) و علامه طباطبایی(انسان الهی). روش: بازاندیشی و مقایسۀ مبانی انسان‌شناسانۀ دو مکتب فلسفی با رویکردی تحلیلی- منطقی و راهبرد کلان کیفی از نوع استفهامی به روش گونه‌شناسی. یافته‌ها: محوریت انسان الهی، عبودیت و بندگی خداست و کرامتش امری الهی با انواع ذاتی و اکتسابی و با مر...

[ 3 ] - پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی

جریان انقلاب اسلامی و رویدادهای پس از آن، به شکل‌گیری نوعی رفتار، فرهنگ و سبک مدیریت سازمانی منجر شد که بعدها به‌عنوان کار و مدیریت جهادی تعبیر گردید. بدیهی است که بی‌توجهی به جوهره اصلی و عامل حیاتی اندیشه جهادی، باعث انحراف یا سوء برداشت از آن گردد. هدف این پژوهش، فهم جوهره این پدیده نوظهور و شناخت تفاوت‌های مبنایی آن با سایر پدیده‌های مشابه است. از این‌رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش پدیدار...

[ 4 ] - راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا (ع)

در سال‌های اخیر نقش مشارکت‌های مردمی مبتنی بر انگیزه‌های خیرخواهانه یا اعتقادات مذهبی، به عنوان یک حرکت و تلاش مؤثر در جهت تقویت حمایت‌های اجتماعی مورد توجه جدّی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تشریح نقش نهادهای دینی و مردمی در رفع محرومیت و فقر با تاکید بر سیره امام رضا(ع) است. در این پژوهش با روش سیره‌پژوهی و با بهره‌گیری از سبک و سیره‌ زندگی امام رضا (ع) و همچنین تدقی...

[ 5 ] - الگوی پارادایمی اردوهای راهیان نور (استقرایی داده بنیاد از دیدگاه مقام معظم رهبری(مد ظله))

این تحقیق با استفاده از نظریه داده بنیاد با بررسی بیانات، پیامها و استفتائات مقام معظم رهبری(مد ظله) در موضوع دفاع مقدس و راهیان نور به دنبال ساخت تصویری کلان از این پدیده نوظهور است. جامعه آماری تحقیق تمامی بیانات، استفتائات و پیامهای رهبری است. 84 گزاره از میان 36 مورد از بیانات و پیامهای مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب و با کد گذاری گزاره‌های منتخب، 126 کد باز (مفهوم اولیه) شناسایی شد و در ادامه...

[ 6 ] - مفهوم‌شناسی هسته‌های علمی و تبیین مختصات و ویژگی‌های آن در نظام آموزش عالی (دانشگاهی) از طریق کاربست مطالعۀ تطبیقی هسته‌های علمی منتخب جهان

هدف: هسته‌های علمی مفهوم جدیدی است که در حوزۀ آموزش عالی شکل گرفته است. فهم مختصات و ویژگی‌های هسته‌های علمی و کارکردهای آن، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. روش: این پژوهش در بستر رویکرد تطبیقی انجام شد. با انجام نمونه‌گیری هدفمند، 17 هستۀ علمی منتخب در جهان، شناسایی و با...

[ 7 ] - واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور

مسجد به‌عنوان اصیل‌ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی فراوانی در دستیابی به اهداف فرهنگی نظام اسلامی دارد. در صورت سیاست‌گذاری و توجه مناسب به این ظرفیت و محوریت یافتن آن در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، امکان پاسخ‌گوئی به بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی از این طریق فراهم خواهد شد. ما در این تحقیق به دنبال واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدم...

[ 8 ] - واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

هدف: اشتیاق کارکنان در سال‌های اخیر به موضوعی داغ تبدیل شده و یکی از پنج دغدغه مهم پیش روی مدیریت منابع انسانی محسوب می‌شود. برانگیختن انسان در مسیر صحیح و متناسب با فطرت و فلسفه آفرینش، زمینه بهره‌مندی وی از نعمت‌های دنیوی و اخروی را با هم فراهم می‌کند. هدف این مطالعه، تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان و بررسی ریشه‌های پیدایش و برانگیختن آن بر اساس رهنمودهای قرآنی است. روش: با استفا...

[ 9 ] - طراحی الگوی مدیریت عملکرد در صنایع خلاق و فرهنگی

هدف: صنایع خلاق یا فرهنگی مفهوم نسبتاً نوظهوری است که در دهه‌های اخیر و در سیاستگذاری‌های اقتصادی و فرهنگی به آن توجه شده است. با توجه به وابستگی بسیار به خلاقیت نیروی انسانی، مدیریت صحیح منابع انسانی در این سازمانها از کلیدی‌ترین فعالیتهای مدیریت است. یکی از سازوکارهای مهم مدیریت منابع انسانی که می‌تواند نقش مؤثری در استفادة بهینه از سرمایة انسانی داشته باشد، نظام مدیریت عملکرد است. با توجه به ...

[ 10 ] - تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی

هدف: هدف محققان در این پژوهش، شناسایی و دسته‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های اشتیاق کارکنان مبتنی بر دانش بومی و اصیل با توجه به رهنمودهای قرآن کریم و ترجمه تفسیر شریف المیزان بود. روش: در این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و بهره‌گیری از نرم‌افزار مکس‌کیودا-11، تفسیر 20 جلدی المیزان در نرم‌افزار جامع نور، مرور و شناسه‌گذاری شد. یافته‌ها: در این زمینه بیش از 284 مضمون اولیه شناسایی شد که پس از...