سوسن قهرمانی قاجار

دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهراء(س)

[ 1 ] - نقش آفرینیِ "زبانِ نام و نشان تجاری " در ارزش ادراکی مشتریان

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش زبانِ  نام و نشان تجاریِ مواد شوینده  بر ادراک مشتریان است.  با توجه به اهمیت جایگاه اخلاق اسلامی در تجارت از منظر امام علی علیه السلام ، ضرورت دو مفهوم انتزاعی تصویر ذهنی حاصل از زبانِ  نام و نشان تجاری  و ارزش آفرینی اطلاعات حاصل از  ‌ِآن در ادراک مشتریان  مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق کاربردی – توصیفی از نظر مکانی در طبقه تحقیقات اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی(محیط ط...

[ 2 ] - Examining University Students' Scholarly Publication in English Journals: A Case for Postgraduate Students' Written Literacy Practices

This  research  aimed  to  screen  'essay  writing'  difficulties  that  non-native  university students  at  postgraduate  levels  usually  experience  regarding  scholarly  publication  in mainstream, English journals. Two sets of variables including written literacy competencies in Persian and English languages were mapped over language uses (General vs. Academic). Initial screenings  from  ...

[ 3 ] - جنگ تحمیلی پنهان: دزفول این بار در محاصره ی کلمات غریب

کشف نمود برنامة آموزشی نهفته در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی تجاری در درک بهتر صنعت آموزش زبان انگلیسی و اهداف آن مؤثر است. در این راستا، در این مطالعة موردی، نخست متن دو مجموعه از محبوب‌ترین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسیتجاری تدوین‌شده برای تدریس این زبان در سراسر جهان که در دزفول نیز در مدت ده سال پس از جنگ تحمیلی (1380-1370) تدریس شده، یعنی کتاب‌های «هِد وِی» و« نیو هِد وِی»، به‌صورت استقرایی مورد ...

[ 4 ] - نشاط‌آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد )

چکیده رسالت عظیم دانشگاهیان در تأمین سلامت و پویایی فردی- اجتماعیِ اعضای جامعه، تعریف‌شده است، امّا در حال حاضر مسئله اصلی که دانشگاهیان با آن دست‌وپنجه نرم می‌نمایند این است که، سلامت و پویایی دانشگاه‌ها با شیوع بیماری‌ای سازمانی، با عنوان "بی‌نشاطی اجتماعی اعضا"، به خطر افتاده است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی بوده و سعی دارد تا با الهام از روش داده بنیاد و رویکرد تفس...

[ 5 ] - کاوشی داده‌بنیاد بر موانع سازمانی نشاط‌آفرینی در محیط دانشگاه(مورد مطالعه دانشگاه الزهرا)* 

هدف: تحقیق حاضر در پی آن بود تا با رویکرد تفسیرگرایانه، موانع سازمانیِ با نشاطی در محیط دانشگاه را بر مبنای مدل داده‌بنیادکشف کند. روش: این تحقیق از نظر نوع هدف، کاربردی و به روش زمینه‌ایِ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد انجام شده است. جمع‌آوری داده‌ها با ر...

[ 6 ] - رویکرد قرآنی به تولید محتوا برای آموزش زبان انگلیسی: آب در کتاب الهی

آموزشِ زبان انگلیسی، بستری مناسب و ظرفیتی نادیده گرفته‌شده در دست‌یابی به هدف‌های آموزش و پرورش است. محتوای آموزشِ زبان انگلیسی در ایران، برگرفته یا الگوگرفته از محتوای بازار جهانی است که بیشتر مبتنی بر تفکرات مادی‌گرایانه و لیبرالیستی است. به همین سبب، این محتوای آموزشی در ناسازگاری آشکار با هدف اصلی آموزش و پرورش اسلامی، یعنی رسیدن به حیاتِ طیبه است. بر پایة متن‌های قرآنی، تفکر در مخلوقات به عنو...