× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سید موسی حسینی

استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

[ 1 ] - تعیین پهنه‌های سیل‌گیر رود کشکان با استفاده از مدل هیدرولیکی به‌منظور کاهش مخاطرات سیل

در میان همۀ مخاطرات طبیعی در کشور، با توجه به آمارهای ثبت‌شده و مشاهدات، سیل از مخرب‌ترین آنهاست و بیشترین فراوانی وقوع را نیز داراست. برای پیش‌بینی دامنۀ خسارات سیل در شرایط مختلف و توجیه اقتصادی و اجتماعی برنامه‌های کنترل و مهار سیل، پهنه‌بندی خطر سیل برای دوره‌های بازگشت‌ مختلف ضرورت دارد. در حوضۀ رودخانۀ کشکان واقع در استان لرستان، با توجه به اینکه روستاها، اراضی زراعی و تأسیسات احداث‌شده د...

[ 2 ] - تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از روش‌ های الگوریتم ژنتیک و حداقل مربعات معمولی

در این تحقیق، دو روش حداقل مربعات معمولی و الگوریتم ژنتیک دو- دویی به منظور تخمین پارامترهای مدل مفهومی ناش (n, k) مورد استفاده قرار گرفته است. کارآیی این دو روش با بکارگیری پارامترهای تخمینی در شبیه سازی هفت واقعه بارندگی-رواناب واقع در حوضه Heng-Chi در شمال تایوان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از معیارهای نکوئی برازش در مورد نتایج هر دو مدل نشان داد که مدل الگوریتم ژنتیک قادر به بهبود مع...

[ 3 ] - تلفیق روش GIUH و مدل‌های اصلاح‌شده SCS-CN پارامتر متغیر در برآورد رواناب روزانه حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان، استان لرستان)

در سال­های اخیر مدل هیدروگراف واحد لحظه­ای ژئومورفولوژی (GIUH) به منظور تخمین پاسخ حوضه آبریز به بارش مازاد مقبولیت گسترده­ای کسب کرده است. این مدل بر اساس انتگرال پیچشی حاصلضرب بارش مؤثر در مؤلفه‌های هیدروگراف واحد لحظه­ای (IUH) استوار است. در این پژوهش با استفاده از خصوصیات مورفومتری حوضه آبریز کشکان، شبیه­سازی بارش-رواناب در مقیاس روزانه توسط مدل تلفیقی GIUH و چهار روش­ شماره منحنی اصلاح‌شده...

[ 4 ] - The effect of Urban Development on Watershed Hydrological Properties (case study: Tajrish Watershed)

The effect of Urban Development on Watershed Hydrological Properties (case study: Tajrish Watershed) Throughout the human history, societies and rivers have been closely linked, so that the human civilization began from the riverside (Stevaux et al. 2009 (. The quantitative and qualitative characteristic of river is vulnerable to land-use changes (Kang et al. 2010). Natural and urban watershed...

[ 5 ] - The Influence of Hydrogeology Characteristics on Nebkhas morphometry (Case study: Daranjir playa)

Nebkhas, as one of the Eoelian Landforms in dry and semi-dry areas, have significant influence in controlling aeolian erosion and the environment stability. The main question of this study concerns different morphometry of nebkhas in two neighbor sites in Daranjir playa and the main factors which control these landforms. area special properties, the variety  of  hydrogeology properties, and the...

[ 6 ] - ارزیابی کارایی نانو و میکروذرات آهن و کربن گرانول فعال در سیستم تصفیه خانگی آب شرب

به‌منظور دسترسی به منابع آب شرب با کیفیت استاندارد، لزوم استفاده از تکنولوژی‌های نوین تصفیه آب که علاوه بر کارایی بالا و هزینه کم، کمترین تأثیرات جانبی را بر محیط زیست داشته باشند، بیش از پیش احساس می‌شود. ذرات آهن با ظرفیت صفر به‌منظور حذف طیف وسیعی از آلاینده‌های آب مورد استفاده قرار گرفته‌اند. کربن فعال نیز به‌عنوان ماده متخلخلی که قادر است گونه‌های مختلفی از آلاینده‌ها با اندازه‌های...