لیلی بنیاد

دانشگاه یزد

[ 1 ] - بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

هدف: با توجه به اهمیت موضوع احساس امنیت اجتماعی زنان تحقیقات زیادی در چند دهه اخیر در این باره انجام شده است. تعدد و تنوع تحقیقات انجام‌شده و نتایج متناقض حاصل از آن‌ها و نداشتن یافته واحد از یک‌سو، ممکن است، این تصور را ایجاد نماید که انجام این تحقیقات بیهوده و موجب اتلاف هزینه می‌گردد. بنابراین نیاز به انجام تحقیقات ترکیبی مثل فراتحلیل برای جمع‌بندی و خلاصه کردن نتایج این تحقیقات در این حوزه ...

[ 2 ] - بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس نابرابری اجتماعی در شهر کازرون

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس نابرابری اجتماعی در شهر کازرون است. روش تحقیق از نوع پیمایش و جامعه‌ی آماری آن افراد سرپرست خانوار در شهر کازرون که تقریباً 28988 نفر هستند بوده، که 275 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای؛ ابتدا طبقه‌ای نسبی و بعد در داخل طبقات نمونه‌گیری سیستماتیک انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، ...

[ 3 ] - عوامل مؤثر بر امنیت شغلی کارکنان سازمان‌ها (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

امنیت شغلی یکی از مسائل مورد توجه سازمان‌ها به‌خصوص در چند دهه‌ی اخیر می‌باشد. پیچیده‌تر شدن و گسترش روزافزون فرایند تقسیم کار و نیاز به تخصص‌های جزئی در زمینه‌های مختلف مستلزم استفاده از کارشناسان و تکنسین‌های مختلف می‌باشد در این میان امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان سازمان‌هاست. فراتحلیل حاضر با هدف بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر امنیت شغلی در ایران انجام گرفته است. در روش فرا...

[ 4 ] - بررسی رابطه حق به شهر و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد

         حق به شهر از جمله مفاهیم اساسی و مهم در حوزه مطالعات شهری بوده که شامل متعلق بودن شهر به شهروندان و عامل اصلی مشارکت شهروندان در امور شهر است، که در سالیان اخیر با ترجمه آثار هنری لوفور جای خود را در حوزه­های مطالعات شهری و جامعه شناسی شهری باز کرده است. هدف نوشتار حاضر بررسی رابطه بین حق به شهر و احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر ز...