مهدی ذاکریان

استادیار روابط بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[ 1 ] - اروپایی‌شدن و تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه (مطالعۀ موردی: عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان)

این نوشتار درپی بررسی تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه در فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا است. به‌نظر می‌رسد که اروپایی‌شدن ترکیه از مهم‌ترین عوامل تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه بوده است. در ترکیه زبان سیاسی و امنیتی رایج تغییر یافته است و در این کشور شاهد بروز قراردادهای اجتماعی و سیاسی جدیدی هستیم که به‌نوعی فرآیند عادی‌سازی را به‌دنبال داشته است. فرایند امنیتی‌زدایی ترکیه همراه عوامل دیگر...

[ 3 ] - مولفه های حاکمیت مسئول و نقش گزارش گران حقوق بشر سازمان ملل در ترویج آن ها

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در ...

[ 4 ] - حق بر سلامت و بهداشت عمومی از منظر حقوق بنیادین بشر با تأکید بر سند 2030 یونسکو

Today, one of the obvious instances of human rights is the right to health and public health, whose existence and deployment are a prerequisite for social life. Since the separation concept of health that refers to the physical and mental illness in human societies and public health, which embodies the obligations of states in the field of health and sanitation for human societies, is particula...

[ 5 ] - منزلت هژمونیک و موضع‌گیری آمریکا نسبت به "مسئولیت حمایت" در نظام بین‌الملل

در عصر پس از جنگ سرد و به دنبال پایان یافتن منازعات ایدئولوژیک، توانمندی‌ها به گونه‌ای توزیع شده‌اند که جایگاه به شدت متمایزی را برای آمریکا به ...

[ 6 ] - ایران و جهان‌شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر

فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته‌های امروزی جامعه بین‌المللی نشان می‌دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان‌شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم‌اندیشی جامعه بین‌المللی بر روی یک‌سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می‌...

[ 7 ] - مولفه های حاکمیت مسئول و نقش گزارش گران حقوق بشر سازمان ملل در ترویج آن ها

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در ...

[ 8 ] - ابعاد واقع گرایانه و هویتی سیاست های عربستان سعودی در قبال تحولات سوریه

هدف: با آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، عربستان سعودی بر خلاف مواضع ضدانقلابی‌گریِ گذشته خود، اقدام به حمایت از بازیگران سیاسی و مذهبی متفاوت براساس منافع و هویت پادشاهی نمود. لذا با دقت و حساسیت ویژه‌ای تحولات سوریه را دنبال کرده و به عنوان یک بازیگر و قدرت مهم منطقه‌ای، تلاش کرد که در راستای شکل دادن به محیط راهبردی و نیز حفظ منافع ملی و منطقه‌ای خود، اقدام به اتخاذ مواضع حمایتی از مخالفان حکومت بشا...

[ 9 ] - رویکرد جمهوری اسلامی‌ایران به توانمندسازی زنان در حوزه‌های توسعه پایدار تحت تاثیر سازمان‌های بین المللی (مطالعه موردی یونسکو)

این مقاله بدنبال بررسی توانمندسازی زنان در جمهوری اسلامی‌ایران در حوزه‌های توسعه پایدار در همراهی با سازمان‌های بین المللی است. سئوال اصلی پژوهش این است که سیاست‌های ج.ا. ایران در حوزه توسعه پایدار و توانمندسازی زنان تا چه میزان با رویکرد  نهادهای جهانی منطبق است؟ فرضیه پژوهش این است که رویکرد ج.ا. ایران به ابعاد مختلف توانمندسازی زنان منطبق با استانداردهای جهانی توجه کرده است. نتایج تحقیق نشان...

[ 10 ] - نقش هویت در شکل دهی و هدایت سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه

موج انقلاب­ها در کشورهای عربی تاثیر فراوانی بر موقعیت و منافع راهبردی منطقه­ای ایران داشته است. مهمترین آنها رسیدن این امواج به متحد منطقه­ای خود یعنی سوریه و در راس آن بشار اسد است. از همان آغاز ناآرامی­ها، حمایت ایران از نظام سوریه آشکار بود. جمهوری اسلامی ایران با دقت و حساسیت ویژه­ای تحولات سوریه را دنبال نمود و به عنوان یک بازیگر و قدرت مهم منطقه­ای، تلاش کرد که در راستای تداوم مناسبات راه...