غلامرضا کردستانی

دانشگاه امام خمینی

[ 1 ] - بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری حسابداری

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاریحسابداری است. تأمین کنندگان و مشتریان برای حفظ منافع خود سعی می کنند شرکت ها را به اعمال سطحمحافظه کاری بالاتری در گزارشگری مالی ترغیب کنند؛ از طرفی، شرکت ها تمایل دارند در مقابل تقاضایحسابداری محافظه کارانه از سوی تأمین کنندگان و مشتریان مقاومت کنند. در صورتی که شرکت ها از توان چانهزنی بالاتری نسبت به تأمی...

[ 2 ] - بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

چکیده مدیران واحد های تجاری، ممکن است برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکرد خود، اقدام به دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، کنند که این کار می تواند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. بنابراین در تحقیق حاضر این موضوع بررسی می شود که مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته از چه نوع مدیریت سود (برای افزایش منافع شخصی و یا ...

[ 3 ] - رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه‌ی گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

تجارب به دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راهکار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی مؤثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسش نامه، به آزمون تأثیر انتخاب راهکار گذار بر موفقیت فرآیند و تأثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در ا...

[ 4 ] - پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم

  در این مقاله سودمندی اطلاعات حسابداری در پیش­بینی رفتار مدیریت سود شرکت­های تعدیل کننده EPS مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل آن دسته از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طول دوره مالی اقدام به تعدیل EPS  کرده­اند. یافته­ها نشان می­دهد دو انگیزه قراردادی (قراردادهای بدهی) و فشار بازار سرمایه (رشد سود عملیاتی و سود خالص) انگیزه مدیران شرکت‌ها برای تعدیل EPS ب...

[ 5 ] - مقایسۀ دقت مدل‌های پیش‌بینی بحران مالی و تأثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود

هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت مدل‌های پیش‌بینی بحران ‌مالی و رویکردهای مدیریت سود است. بدین منظور پس از مقایسۀ مدل‌های پیش‌بینی بحران ‌مالی و انتخاب مدل برتر، به تجزیه و تحلیل ارتباط آن با ابزارهای مدیریت سود پرداخته شد. برای پیش‌بینی بحران ‌مالی، مدل‌های یادگیری ماشین و مدل‌های آماری 312 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1394 با یکدیگر مقایسه شدند و به کمک آزمون مقا...

[ 6 ] - مقایسۀ¬ بازده اضافی سبد سهام تشکیل‎شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی (درصدی)

سرمایه­گذاران برای تشکیل سبد سهام از استراتژی‎های متفاوتی استفاده می­کنند که یکی از آنهااستراتژی اقلام تعهدی است.برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل­های تجربی،این اقلام با مجموع دارایی­ها هم­مقیاس می­شد.در این پژوهش، به‎جای اینکه اقلام تعهدی با متوسط مجموع دارایی­ها هم‎مقیاس شود، با قدرمطلق سود (سود عملیاتی و سود خالص) هم‎مقیاس ­شد و معیار حاصل «اقلام تعهدی نسبی (درصدی)» نام ­گرفت. معیار اقلام تع...

[ 7 ] - بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها

تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بر سر مساله توزیع سود سهام به خصوص زمانی که شرکت دارای جریان نقدی آزاد با اهمیتی است، شدت می‌گیرد. چنانچه جریان نقدی آزاد شرکت به صورت کارا سرمایه گذاری شود، بازده سهام افزایش خواهد یافت. در این تحقیق تأثیر  نظام راهبری شرکتی که نقش تعدیل کننده بر مساله نمایندگی داشته بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام شرکت‌ها بررسی شده است. تحلیل داده‌های112 شرکت تولید...

[ 8 ] - رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه

محافظه‌کاری سود بیانگر درجه ای انعکاس به هنگام‌تر زیان مورد انتظار شرکت در مقایسه با سود مورد انتظار آن است. محافظه‌کاری ترازنامه هم معرف ارزش هایی است که در بازار شناسایی می‌شوند ولی در دفاتر حسابداری شناسایی نمی‌شوند. این نوع محافظه‌کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می‌شود. بررسی رابطه محافظه‌کاری سود و محافظه‌کاری ترازنامه هنگامی ضروری است که از ارتباط سود و بازده برای ...

[ 9 ] - نقش اقلام تعهّدی و جریان نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام

سود حسابداری به‌منزله برجسته‌ترین متغیّر اطلاعاتی، نقش بسزایی در بازارهای مالی ایفا می‌کند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی تصمیم‌های خود را بر پایه آن شکل می‌دهند. در این میان، ترکیب اجزای سود و نحوه محاسبه آن، از نظر انتخاب رویه‌های اختیاری حسابداری (توسط مدیران)، محتوای اطلاعاتی آن را که همان سودمندی اطلاعات برای تصمیم‌گیری است، به چالش کشیده است. در این تحقیق، نقش اقلام تعهّدی و جریان‌های نقد...

[ 10 ] - تأثیر اجتناب مالیاتی بر رابطۀ قدرت بازار محصول با بازدهی و آگاهی‌دهندگی قیمت سهام

افزایش نوسآن‌های غیرمنتظرۀ جریان‌های نقدی، مربوط به شرایط رقابتی فزاینده برای شرکت‌هایی است که قدرت بازار کمی دارند، در حالی که شرکت‌های با قدرت بازار بیشتر، توانایی بالاتری برای انتقال شوک‌های منفی جریان نقدی به مصرف‌کنندگان و دسترسی به جریان‌های نقدی هموارتر داشته و مورد توجه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قرار می‌گیرند. ریسک پایین شرکت‌های دارای قدرت بازار بیشتر، آن‌ها را ترغیب به اجتناب مالیاتی می...

[ 11 ] - توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) در شناسایی سهام کم‌ارزش‌گذاری شده

در رویکرد سنتی محاسبه اقلام تعهدی، برای همگن کردن از جمع دارایی‌ها استفاده می‌شود. همگن کردن اقلام تعهدی با سود، مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقلام تعهدی درصدی (نسبی)» ایجاد می‌کند. اقلام تعهدی جزء تعهدی سود است و وقتی با سود همگن می‌شود برای طبقه‌بندی داده‌ها کاراتر عمل می‌کند. بر این اساس در این پژوهش، توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) برای شناسایی سهام کم ارزش‌گذاری شده بررسی شد. بدین منظور ...

[ 12 ] - شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها

  بر مبنای ادبیات حسابداری بهای تمام شده، بین هزینه‌ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که شدت کاهش هزینه‌ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه‌ها در اثر افزایش حجم فعالیت است. به این رفتار نامتقارن هزینه‌ها، ((چسبندگی هزینه‌ها)) گفته می شود. در این تحقیق، وارونگی چسبندگی هزینه‌ها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد...

[ 13 ] - بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی

  این مقاله به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می‌پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تأثیر قرار می دهد، فرض شده هنگامی که سطح اقلام تعهدی نسبتاً بالا/پایین است، پیش بینی مدیریت از سود دربر...

[ 14 ] - تئوری‌های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی

  سود نقدی به عنوان یکی از شیوه‌های توزیع جریان نقدی بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت‌ها ممکن است به دلایل متعددی اقدام به توزیع سود کنند. تئوری‌های پیام دهی توزیع سود نقدی را تبیین می‌کنند. بر اساس این تئوری‌ها، مدیریت زمانی اقدام به افزایش سود نقدی می‌کند که از سودآوری آتی شرکت مطمئن باشد. بنابراین، توزیع سود نقدی می‌تواند حاوی پیام مثبتی از سودآوری آتی شرکت باشد.   در این تحقیق،...

[ 15 ] - ویژگی های کیفیِ سود و هزینه سرمایه سهام عادی

پاره‌ای از محدودیت­های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می­شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سودِ گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه­گذاران می­شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه ش...

[ 16 ] - بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود ، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 ...

[ 17 ] - تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت

مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کند نوسان‌های دوره ای سود را حذف و اقدام به ارائه تصویری مناسب از عملکرد شرکت نماید، در حالی که طبق نظریه-های اقتصادی عامل موثر در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، عوامل اصلی و نسبتا پایدار صنعت می‌باشد. در این تحقیق به بررسی تفاوت در پایداری سود صنعت و شرکت و اجزای آنها برای شناخت بهتر جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق ش...

[ 18 ] - بررسی تأثیر شدت نظارت بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

نظام راهبری شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی می‌تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی‌نفعان و در نتیجه کاهش هزینه‌های نمایندگی و مدیریت سود شود. به منظور بررسی تجربی این موضوع، مدیریت سود از طریق بررسی اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت‌های واقعی اندازه‌گیری و اثر شدت نظارت بر رابطۀ عدم تقارن با مدیریت سود بررسی شد. برای برآورد الگوهای رگرسیون با داده‌های ترکیبی، داده‌های ...

[ 19 ] - ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریه زمانبندی بازار

بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکتها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت زمانی اقدام به انتشار سهام می‌کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. چون مدیران بر این باورند که سهام شرکت در برخی از مواقع در بازار بیش از واقع ارزشگذاری می‌شود و انتشار سهام در این زمان ها به نفع شرکت است. بنابراین، نوسانات موقت در ارزش بازار می تواند باعث تغییرات دائم...

[ 20 ] - تأثیر محافظه‌کاری بر محتوای اطلاعاتی تفاضلی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی

ارزش سهام شرکت بر اساس الگو سود باقیمانده (اولسون و فلتام، 1995) از دو جزء ارزش دفتری خالص دارایی‌ها و ارزش فعلی سودهای غیر‌منتظره تشکیل می‌شود. چون ارزش دفتری و منصفانه دارایی‌های مالی تقریباً برابر است، سود غیرمنتظره این دارایی‌ها صفر است. پس این دارایی‌های عملیاتی است که ممکن است سود غیرمنتظره ایجاد کند. میزان سود غیر‌منتظره آینده به تفاوت ارزش منصفانه و ارزش دفتری دارایی‌های عملیاتی بر می‌گر...

[ 21 ] - بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه‌کارانه با ریسک سقوط قیمت سهام

تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار، منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام می‌شود. روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه از انباشت بیش از حد اخبار منفی جلوگیری می‌کند و ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه‌کارانه بر ریسک سقوط قیمت سهام است. بدین منظور داده‌های 88 شرکت­ تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های...

[ 22 ] - مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم

شناخت در مورد دستکاری اطلاعات حسابداری برای کلیه ذی‌نفعانی که تصمیم‌های خود را بر مبنای گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها اتخاذ می‌کنند، مفید است. از این رو مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم هدف این تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور با بررسی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال‌های 1385 تا 1394 مشخص شد که هر دو گروه به مدیریت سود می‌پردازند و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین...

[ 23 ] - تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها

از زمان اولین مطالعه کلاسیک صورت گرفته توسط بوون (1953 )، اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تأثیر آن بر جامعه از جنبه‌های مختلف مورد کاوش پژوهش گران قرارگرفته و منجر به بروز دیدگاه‌های متفاوتی درباره مسئولیت اجتماعی شده است که درنهایت منجر به توسعه چارچوب گزارشگری و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی ع...

[ 24 ] - تأثیر عوامل سمت عرضه بر اشاعه نوآوری های حسابداری مدیریت

عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری­های حسابداری مدیریت، از جنبه­های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. مطابق با ادبیات نظری، پذیرش این نوآوری­ها بسیار عرضه محور بوده و در بسیاری موارد، نتیجه عرضه آنها توسط عواملی است که تحقیق و توسعه لازم برای حمایت از توسعه اولیه نوآوری را انجام داده­اند. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی نقش عوامل عرضه­کننده نوآوری­های حسابداری مدیریت شامل شرکت­های مشاوره خدمات مدیری...

[ 25 ] - تبیین رفتاری تصمیم‎گیری‎های مدیریت در حوزه سرمایه‎گذاری در دارایی‎های نامشهود: آزمون فرضیه پاداش بر اساس رویکرد آزمایشگاهی

هدف: انتخاب رویه‎های حسابداری دارایی‎های نامشهود از سوی مدیریت، شامل به هزینه منظور کردن یا سرمایه‎ای کردن مخارج توسعه دارایی‎های نامشهود، تحت تأثیر عواملی است که از آن جمله می‎توان به ارتباط این تصمیم‎‎گیری با طرح پاداش مدیریت اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‎گیری‎های مدیریت در حوزه سرمایه‎گذاری در دارایی‎های نامشهود با تأکید بر فرضیه پاداش است. روش: برای بررسی تأثیر...

[ 26 ] - بررسی رابطه بحران مالی پیش‌بینی شده و رویکردهای مدیریت سود با استفاده از معادلات ساختاری

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بحران مالی پیش‌بینی شده و رویکردهای مدیریت سود است. روش: با استفاده از مدل درختی C5 به پیش‌بینی بحران مالی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال‌های 1385 تا 1394 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی (رویکرد معادلات ساختاری) رابطه بحران مالی پیش‎بینی شده و ابزارهای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. یافته‎ها: بحران مالی پیش‌بینی شده با شاخص ...

[ 27 ] - کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها

     در این مطالعه کیفیت سود در سه سطح درماندگی، ورشکستگی و سلامت مالی شرکت ها  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. طبقه بندی وضعیت مالی شرکت ها، بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن و کیفیت سود نیز  با استفاده از چهار ویژگی کیفی سود شامل: کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی  و یکنواختی سود اندازه گیری شده است. بازه اصلی تحقیق از سال 1385 تا 1389 و تعداد نمونه های تحقیق 110 شرکت با 1330 مشاه...

[ 28 ] - طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت‌ها

با توجه به گسترش فعالیت‌های تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزه‌های سازمانی، دانشگاهی و حرفه‌ای، مقوله پایداری جزء نخستین اهداف کشورها و شرکت‌ها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوع شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرایط علّی، مداخله‌گر و زمینه‌ای؛ راهبردها و پیامدهای این نوع گزارشگری مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی منسجم گ...

[ 29 ] - بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی

     زمانی که سرمایه­گذاران انتظار خود را از سودهای آتی شرکت­ها شکل می­دهند، پایداری اقلام تعهدی را کمتر از جریان نقدی پیش­بینی کرده و به تبع آن سهام به اشتباه قیمت­گذاری می­شود. افشای اطلاعات به تحلیل­گران و سرمایه­گذاران آگاهی می­بخشد و دقت پیش­بینی آن­ها را افزایش می­دهد. بنابراین افشای با کیفیت بالاتر به درک کامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریان نقدی کمک می­کند و انتظار می­رود بر قیمت­گذاری نادر...

[ 30 ] - الگوی یکپارچه حسابداری مدیریت توسعه پایدار

توسعه پایدار یکی از مفاهیم مهمی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی و محیطی، طی چند دهه گذشته، مورد توجه محافل علمی و بین المللی قرار گرفته است. اهمیت نقش حسابداری مدیریت در حوزه پایداری، از یک سو در ارایه اطلاعات تسهیل کننده­ ی تصمیمات پایدار مدیران و از سوی دیگر در تامین اطلاعات لازم به منظور گزارشگری خلق ارزش پایدار برای ذی­نفعان است. تحلیل اطلاعات این گزارش­ها به بهبود اثربخشی اقتصادی و محیطی و...

[ 31 ] - ارتباط افشای مدل کسب‌وکار با ارزش بازار سهام شرکت

هدف این پژوهش بررسی ارتباط افشای مدل کسب‌وکار با ارزش بازار سهام شرکت براساس مولفه‌های مدل کسب‌وکار طی دوره زمانی سال های 1387-1396 است. به‌این منظور داده‌های 140 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب و آزمون شده است. برای اندازه گیری افشای مدل کسب‌و کار از چک لیستی با پنج بعد؛ ماهیت شرکت، استراتژی‌واهداف شرکت، منابع و خطرات و روابط با اشخاص وابس...