مهناز علی اکبری دهکردی

[ 1 ] - بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت

روان‌شناسی مثبت‌گرا طیف وسیعی از مفاهیم روان‌شناختی از جمله شادکامی را در بر می‌گیرد. در این پژوهش به‌منظور شناخت پیشایند‌‌هایی که با شادکامی پیوند نزدیکی دارد، جهت‌گیری مذهبی و شخصیت بررسی شد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش همبستگی بود، برای بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و ساختار شخصیت در دانشجویان، 324 دانشجوی مقطع کارشناسی از میان دانشجویان پیام نور شمال استان فارس با روش تصادفی طبقه...

[ 2 ] - جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل

تحقیق درباره ی تفاوت های جنسیتی در ترس کودکان، عموماً نشان دهنده ی این بوده است که دخترها ترسوترند و نسبت به پسرها اضطراب بیشتری را تجربه می کنند. فرض پیشنهاد شده برای این یافته ها این است که جهت گیری نقش جنسیتی و یا انتظارات عاملی مهم در ایجاد این مسأله باشد. اما این فرضیه مستقیماً درباره ی کودکان مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است و رابطه ی میان داده های به دست ...

[ 3 ] - اثربخشی ساختارگرایی بر تعارضات زناشویی، سبک‌های اسناد و بهزیستی اجتماعی

Introductoin: The main objective of theories of family therapy is focused on marital conflicts. Nevertheless marital conflicts still remains a complicated subject. Structural Family Therapy is a fundamental approach among family systemic theories that emphasize on creating a healthy organizational hierarchy in the family system. In system theory, conflict is considered as any dispute over the a...

[ 4 ] - بررسی اثر دست برتری، جنسیت و سن بر ادراک زمان

جانبی شدن مغز با کارکردهای شناختی در ارتباط است، از این رو انتظار می رود که دست برتری نیز به عنوان یکی از نتایج جانبی شدن، با عملکرد شناختی ادراک زمان در ارتباط باشد. در این تحقیق علی- مقایسه ای به روش در دسترس 40 دختر راست دست،40 دختر چپ دست ،40 پسر راست دست و 40 دختر چپ دست با کمک پرسشنامه ادینبورگ انتخاب شدند. ادراک زمان آنها نیز با چهار روش سنجش تولید، باز تولید، برآورد کلامی و مقایسه ای به...

[ 5 ] - مقایسه استرس والدگری، رضایتمندی و کارکرد خانواده مادران کودکان دارای اتیسم با مادران کودکان دارای رشد معمول

 هدف: همان‌طور که مطالعات نشان داده است، معلولیت فرزندان در خانواده مانع از آن می‌شود که خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود را به نحو مطلوب داشته باشد، لذا در این خصوص نیازمند توجه و همیاری است. پژوهش حاضر سعی دارد استرس والدگری، رضایتمندی و کارکرد خانواده مادرانی که دارای کودک اتیسم هستند را بررسی کند و آن را با مادران دارای کودک با رشد معمول، مورد مقایسه قرار دهد. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع ...

[ 6 ] - اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری در درمان اختلال اضطراب فراگیر: یک مطالعه مروری با رویکرد فراتحلیل

  Background and Objectives: Although the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) in the treatment of generalized anxiety disorder (GAD) is supported by researchers, controlled studies show that each of these methods only partially serves to treat this disorder. Therefore, this study aimed at achieving the effect size of cognitive-behavioral interventions on the treatment of G...

[ 7 ] - رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران

هدف: هدف پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) در زنان و مردان تهرانی بوده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع زمینه­یابی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از زنان و مردان شهر تهران که 500 زن و مرد به روش خوشه ای چندمرحله ای از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998). جهت بررسی پایایی مقیاس از روش بازآزمایی استفاده شد و ...

[ 8 ] - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خلق و منش در کودکان پیش دبستانی

زمینه: خلق و خو در دوران کودکی از عوامل مهم تعیین کننده مشکلات هیجانی آتی و ابتلا به مشکلات روانپزشکی آینده است لذا بررسی و شناخت زود هنگام خلق و خوی دشوار و خلق و خوهایی که به نحوی باعث ایجاد مشکل در آینده خواهند شد ضرورت می یابد. برای نیل به این مقصود وجود وسیله مناسب ارزیابی هم ضرورت دارد. هدف: از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خلق و خو و منش کلونینگر، نسخه کودکان در جمعیت کودک...

[ 9 ] - تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی با پروتکل مایکل فری بر کاهش پرخاشگری در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی است. روش این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری، دانش‌آموزان پرخاشگر مشخص گردیدند؛ تعداد 20 نفر از این دانش‌آموزان به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 10 نفره آزمایشی و گروه کنترل، گمارده شدند. سپس برنامه‌ی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری ...

[ 10 ] - مقایسة شیوه‏های فرزندپروری مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دورة ابتدایی با اختلال لجبازی- نافرمانی و عادی در شهرستان ایلام

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شیوه‏های فرزندپروری مادران بر ابتلای دانش آموزان پسر دورة ابتدایی به اختلال لجبازی - نافرمانی است. روش: مطالعة حاضر از نوع کاربردی و شیوة انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعة آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان پسر دورة ابتدایی شهرستان ایلام بود و نمونه ای به حجم 60 نفر از مادران کودکان دارای اختلال لجبازی- نافرمانی و مادران کودکان عادی انتخاب گردید و از لحاظ سن، س...

[ 11 ] - تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر فشار روانی بر افزایش ابراز وجود دانش‏آموزان دختر معلول جسمی ‏ـ‏ حرکتی دورۀ متوسطۀ شهر اصفهان در سال1389

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ایمن‏سازی در برابر فشار روانی بر میزان ابراز وجود، میزان احتمال بروز رفتار غیرجرأتمندانه و درجه ناراحتی دانش‏آموزان معلول جسمی ـ حرکتی دختر انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه به شیوه نیمه تجربی، از کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدرسه معلولان جسمی ـ حرکتی شهر اصفهان در سال 1389، 21 نفر به صورت نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو...

[ 12 ] - اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت‌گرا بر افسردگی، عزت نفس، امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی شده

مقدمه:شواهدی پژوهشی در رابطه با اثربخشی رویکرد مثبت گرا بر اختلالاتی چون افسردگی،اضطراب و کاهش هیجانات منفی وجود دارد.این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخلات رویکرد مثبت گرا بر افسردگی،عزت نفس،امید به زندگی و تصویر بدنی زنان ماستکتومی انجام شد.روش:طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است که در آن تعداد 30 نفر از زنانی که در بیمارستان ...

[ 13 ] - مقایسه اختلالات رفتاری برونی سازی شده در پسران دارای اضافه وزن با پسران دارای وزن طبیعی: با تاکید بر اختلال سلوک

مقدمه: نظر به فراوانی بیماران مبتلا به سردرد و تأثیر آن در عملکرد، خلق‌وخو و اثر روزافزون آن در سلامت جسمی و کیفیت زندگی و زیان‌های روانی و اجتماعی؛ هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی، تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سردردهای میگرنی و سالم است. روش: مطالعات حاکی از این است که بسیاری از کودکان و نوجوانان به انواع مشکلات و اختلالات رفتاری مبتلا هستند. در این میان اختلالات برونی‌سازی...

[ 14 ] - اثر بخشی قصه گویی بر مؤلفه های هوش اخلاقی کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان

مقدمه: یکی از مهم­ترین موضوعات در تربیت کودک، پرورش هوش اخلاقی اوست و قصه­گویی به­عنوان ابزاری جهت انتقال پیام‌های اخلاقی و رفتاری در جوامع گوناگون محسوب می­گردد. از این­رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قصه­گویی بر هوش اخلاقی دختران خردسال شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با پیش­آزمون و پس­آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی کودکان دختر4 تا 6...

[ 15 ] - بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی کودکان در جمعیت ایرانی

مقدمه: طبق نظر ساندرا بم کودکان در تشکیل نقش­ های جنسیتی خود فعال هستند و حتی ممکن است کلیشه ­های جنسیتی قوی­تری نسبت به والدین خود داشته باشند. همچنین، مطابق با نظر طرحواره جنسیتی رشد و تحول جنسیتی در کودکان نه تنها تحت تأثیر رشد شناختی آن­ ها می­ باشد، بلکه جامعه نقش بسیار مؤثری در شکل­ گیری آن دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان ­سنجی مقیاس نقش جنسی کودکان بولدیزار (1991) در کودکان ا...

[ 16 ] - بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه با تأکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی

هدف: این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس عامل­های مردانگی و زنانگی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه با تأکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی انجام شد. روش اجرا: 1000 زن و مرد شاغل در شرکتها، ادارات و سازمانهای دولتی شهر تهران به روش خوشه ­ای چند مرحله­ای از جامعه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ ها از مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه استفاده شد. جهت بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ ...

[ 17 ] - مقایسه نوجوانان با نگرش مذهبی بالا و پایین از لحاظ سازگاری تحصیلی، عاطفی و اجتماعی و گرایش به اعتیاد

In order to compare people with up and down religious attitude towards addiction tendency and emotional adjustment, education and social in teens of Karaj city, selected 380 high school students from 3 education zone (with different level). Research tools of questionnaire adjustment of high school students, was a measure to Iranian addiction tendency and religious attitude to believe in God. Mu...

[ 18 ] - اثربخشی برنامه آموزش مهارت فرزندپروری ایمن بر شیوه های فرزندپروری مادران کودکان با علائم مشکلات رفتاری درونی سازی و برونی سازی شهرستان لاهیجان

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت فرزندپروری ایمن بر شیوه های فرزندپروری مادران کودکان با علائم مشکلات رفتاری درونی سازی و برونی سازی شهرستان لاهیجان انجام گرفته است. روش: این پژوهش با رویکرد کاربردی و روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان 6 ساله پیش دبستانی شهرستان لاهیجان بود. حجم نمونه او...