× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

علی شیرخانی

عضو هیات علمی واحد قم

[ 1 ] - طلوعِ فجرِلیالیِ مُقمَره در فقه عبادی امام خمینی

چکیده آنچه این مقاله عهده دار تبیین آن است، تعیین طلوع فجر، در شبهای مهتابی می باشد،چرا که سپیده صادق و نور گسترده و افقی، در شبهای مهتابی، به دلیل حضور ماه و روشنایی موجود در افق، تا دقایقی خودنمایی ندارد، به گونه ای که اگر ماه در افق نبود، این نور گسترده چون خط نازک دیده می شد.به دلیل حضور ماه و روشنایی افق، نور گسترده فجر با تأخیر و پس از حدود 20 دقیقه،نمایان می شود،و آن زمان ( تاخیر بیست دق...

[ 2 ] - فقه سیاسی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

یکی از موضوعات محوری الگوی پیشرفت، مربوط به حوزه سیاست است؛ فقه سیاسی نیز داعیه‌دار حل بسیاری از مسائل این حوزه است. در الگوی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، باید این امکان فراهم شود که جایگاه فقه سیاسی بیشتر بررسی شود؛ زیرا جولانگاه مسائل نوپدید و حوادث واقعه است و استنباط‌های فقهی ناظر به عمل سیاسی می‌توانند تکلیف فرد مسلمان در زندگی سیاسی را تعیین کنند. این امر از سویی مستلزم توضیح شاخصه‌های الگوی...

[ 4 ] - تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر حوثی‌های یمن

انقلاب اسلامی در ایران از حوادث اعجاب‌انگیز نیمه دوم قرن بیستم به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که برخی آن را جزء انقلاب‌های بزرگ به‌شمار می‌آورند. ایران با رویه‌ای انقلابی در سیاست خارجی توانسته تأثیر زیادی بر کشورها، رهبران سیاسی و مذهبی، جنبش‌ها و رویدادها داشته باشد. مسلمانان یمن و به‌خصوص حوثی‌های این کشور، تأثیری غیرمستقیم (خودجوش و بدون دخالت ایران) از انقلاب اسلامی گرفته‌اند. در این مقاله تلا...

[ 8 ] - چرایی و ویژگی‌های فرهنگ سیاسی دولت‌گرا

فرهنگ سیاسی دولت‌گرا نوعی از فرهنگ سیاسی است که بر اساس آن مردم با دوری از عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وظایف و اختیارات خود را در عرصه‌ی عمومی به دولت واگذار می‌کنند و نخبگان سیاسی نیز با پذیرش این وظایف و اختیارات انتظارت و توقعات فزاینده‌ای را از دولت‌ها به وجود می‌آورند.. با توجه به این که فرهنگ سیاسی نحوه نگرش و بینش هر فرد نسبت به نظام و شخصیت‌های سیاسی و کارکردها و وظایف آن‌ها و همچ...

[ 9 ] - فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)

<em> در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ</em><em>‌</em><em>افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می</em><em>‌</em><em>تواند باشد که با وجود تعا...

[ 10 ] - بررسی منشأ و گستره اقتدار سیاسی امامت شیعه

پرسش از منشأ و گستره اقتدار دولت‌ها رایج‌ترین مبحث در اندیشه سیاسی است. پرسشی که اندیشمندان مسلمان نیز بدان پاسخ داده‌اند، اگرچه قرائت‌های مختلف آنان به شکل‌گیری گونه‌های متفاوتی از دولت انجامیده است. حال پرسش اساسی این است که منشا و گستره اقتدار سیاسی امام(ع)چه بوده و تا چه عرصه می‌باشد؟ پاسخ به این پرسش با روش استنادی و در چارچوب رهیافت کلامی ارائه خواهد شد. مدعای مقاله حاضر آن است که اقتدار ...

[ 11 ] - تاثیر فرهنگ دولت گرا بر کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

A brief definition of political culture refers to the attitude and insight of each individual towards the political system, political figures, and their functions and duties, as well as the attitude of political figures towards the role and position of the people in the political system. According to this definition, the total expectations of the people of the state institution and the total ex...

[ 12 ] - ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ و ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ   ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ « ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ »  و « ﺗﺠﺪد و ﺗﺸﺨﺺ » ﮔﯿﺪﻧﺰ در ﺑﺎب ﻫﻮﯾﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی زﯾﺎد و اﻫﺪاف و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﺼﻠﺐ،   اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮ...

[ 13 ] - مقایسۀ ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران

گرچه تاکنون مطالعات موردی دربارۀ ثبات سیاسی ایرانِ پس از انقلاب انجام شده، این مقاله به‌منظور شناساندن عمیق‌تر انقلاب اسلامی، به مقایسۀ ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب در فرانسه و ایران می‌پردازد. بنابراین، سؤال تحقیق این است که وضعیت ثبات سیاسی در فرانسه پس از انقلاب (1789م / 1167ش) در مقایسه با ایران پس از انقلاب (1357ش) در مدت چهار دهه پس از انقلاب چگونه بوده است. گمان نویسندگا...

[ 14 ] - فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)

     در مورد گستره اختیارات فقیه و ولی فقیه اختلاف در میان فقیهان موافق نظریه ولایت فقیه وجود دارد. در نتیجه با این پرسش روبرو هستیم که، سه فقیه تقریباً معاصر، یعنی صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و امام خمینی(ره) از حدود و دامنه اختیارات فقیه و ولی فقیه چه نوع خوانش هایی داشته‌اند؟ هر سه فقیه مذکور با توجه به مبانی فقهی خود و با بهره گیری از ادله عقلی و نقلی، فقیه و ولی فقیه را جانشین پیامبر(ص) و اما...

[ 15 ] - چالش‌های بومی‌سازی و نظریه‌پردازی در علوم انسانی

هدف پژوهش حاضر بررسی چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی به مثابه یک ضرورت برخواسته از گفتمان انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازی به مثابه دستگاهی تبیینی برای تحلیل بهتر جامعه است. همچنین در این پزوهش  دو رهیافت اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علوم انسانی با استفاده از منطق هم‌ارزی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که مهمترین چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی و نظریه‌پردازی بومی در این علوم کدام است؟ ب...