وحید حاجی پور

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، تهران.

[ 1 ] - رویکردی نوین جهت سنجش هزینه های کیفیت با استفاده از مفاهیم کارت امتیازی متوازن با رویکرد فازی

امروزه کیفیت به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی مهم شناخته شده است، اما کیفیت همواره در کنار قیمتمطرح میشود، از این رو شناخت هزینه کیفیت و تقسیم بندی مناسب همواره در ادبیات توجه بسیاری ازمحققان را به خود جلب نموده است. مطالعه ادبیات نشان میدهد از زمان مطرح شدن هزینه یابی کیفیت ، همهتوجه ها به سمت شناسایی هزینه های مختلف کیفیت بوده و گاها نگاه های متفاوتی به این هزینه ها شده است کهدر اصل طبقه بندی ه...

[ 2 ] - A Continuous Review inventory Control Model within Batch Arrival Queuing Framework: A Parameter-Tuned Imperialist Competitive Algorithm

In this paper, a multi-product continues review inventory control problem within batch arrival queuing approach (MQr/M/1) is modeled to find the optimal quantities of maximum inventory. The objective function is to minimize summation of ordering, holding and shortage costs under warehouse space, service level, and expected lost-sales shortage cost constraints from retailer and warehouse viewpoi...

[ 3 ] - A New Hybrid Algorithm to Optimize Stochastic-fuzzy Capacitated Multi-Facility Location-allocation Problem

Facility location-allocation models are used in a widespread variety of applications to determine the number of required facility along with the relevant allocation process. In this paper, a new mathematical model for the capacitated multi-facility location-allocation problem with probabilistic customer's locations and fuzzy customer’s demands under the Hurwicz criterion is proposed. Thi...

[ 4 ] - Developing a Method for Increasing Accuracy and Precision in Measurement System Analysis: A Fuzzy Approach

Measurement systems analysis (MSA) has been applied in different aspect of industrial assessments to evaluate various types of quantitative and qualitative measures. Qualification of a measurement system depends on two important features: accuracy and precision. Since the capability of each quality system is severely related to the capability of its measurement system, the weakness of the two...

[ 5 ] - طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی و مفهوم فروش اینترنتی

در این تحقیق، یک مدل برنامه‌ریزی غیر خطی عدد صحیح به‌منظور بهینه‌سازی اهداف اقتصادی، اجتماعی و کیفی ارائه شده است. مدل پیشنهادی به‌صورت چندمحصولی و چندهدفه و به‌صورت حلقه‌بسته در شرایط عدم قطعیت طراحی شده است. در بخش اقتصادی تابع هدف، منطق فروش اینترنتی بر اساس راهبرد رفتاری مشتری مورد بررسی قرار گرفته و از طرفی نیز سود ناشی از اشتغال کارکنان هم اقتصادی و هم به نوعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی تلقی ش...

[ 6 ] - بهینه‌سازی توأم برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن ملاحظات انتشار کربن

با پیچیده‌تر شدن صنایع و افزایش هزینه‌های تعویض تجهیزات آسیب دیده و تولید، برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات به یکی از مباحث مهم در دنیا تبدیل شده است که با یکپارچه‌سازی این تصمیمات می‌توان در جهت کاهش چشم‌گیر هزینه‌های تولید گام برداشت. افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌یی و آسیب به محیط زیست نیز از جمله دغدغه‌های این تحقیق است و سعی شده است تا میزان آلاینده‌های ورودی به صنایع کاهش یابد. این ت...