اسماعیل مهدی زاده

استادیار گروه مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

[ 1 ] - ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسائل تخصیص اپراتور، جانماییهای برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید

این مقاله یک مدل ریاضی ارائه میکند تا مسائل تشکیل سلول پویاا، تصصایا اپراتاور و مایماایی هاا بارونسلولی و درون سلولی را به طور هم زمان حل کند. مدل ارائه شده دارا سه هدف میباشد کاه هادف اول باهدیبال مینیمم ساز سفرها برون درون سلولی قطعاه و مکاییاابی مدادد ماشاین، هادف دون، مینایمم سااز یهزینهها مرتبط با اپراتور و هدف سون، ماکزیمم ساز تعداد مریانها رو به ملو متوالی میباشاد. مادل باهصورت چند هدفه ...

[ 2 ] - ارائه مدلی ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر رویکرد خوشه بندی و حل آن با استفاده از الگوریتمهای NRGA و NSGA-II

مدیریت زنجیره تامین یکی از مهمترین استرات ژیهای رقابتی است که در شرکتهای مدرن اساتفاده ما یشاود.هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین ادغام تامین کنندههای مختلف برای برآوردن تیاضای بازار است. باه هما یندلی فرآیند ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان نی حیاتی و تاثیر قاب توجهی روی ماد یریت در زنجیا ره تاام یندارد. این میاله، یک مدل ترکیبی را بر اساس نگرش هوشهبندی و انتخاب تاام ین کننادگان ارا ئا ه ما یدهاد. باه...

[ 3 ] - ارائه‌ی مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی ـ سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری

در این پژوهش مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی و ساخت سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات ارائه می‌شود. برای حل مدل ارائه‌شده در ابعاد کوچک از روش شاخه‌وکران با نرم افزار لینگو ویرایش ۸ بهره گرفته می‌شود. اما به‌دلیل ماهیت N‌P-h‌a‌r‌d بودن مسئله، برای حل مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک و بهینه‌سازی ازدحام ذرات به...

[ 4 ] - ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه‌بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های K-m‌e‌a‌n‌s و الکترومغناطیس

خوشه‌بندی یکی از روش‌های پرکاربرد در بسیاری از زمینه‌های علمی است که در آن تلاش می‌شود داده‌ها داخل گروه‌ها براساس درجه‌ی شباهت قرار گیرند. الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری زیادی برای حل مسئله‌ی خوشه‌بندی ارائه شده است. یکی از روش‌های ابتکاری پرکاربرد، K-m‌e‌a‌n‌s است. این روش، به‌دلیل وابستگی به حالت اولیه، معمولاً به بهینه‌یمحلی همگرا می‌شود. در این مقاله به‌منظور فرار از بهینه‌ی محلی، الگوری...

[ 5 ] - A New Hybrid Algorithm to Optimize Stochastic-fuzzy Capacitated Multi-Facility Location-allocation Problem

Facility location-allocation models are used in a widespread variety of applications to determine the number of required facility along with the relevant allocation process. In this paper, a new mathematical model for the capacitated multi-facility location-allocation problem with probabilistic customer's locations and fuzzy customer’s demands under the Hurwicz criterion is proposed. Thi...

[ 6 ] - A Vibration Damping Optimization Algorithm for Solving the Single-item Capacitated Lot-sizing Problem with Fuzzy Parameters

In this paper, we propose a vibration damping optimization algorithm to solve a fuzzy mathematical model for the single-item capacitated lot-sizing problem. At first, a fuzzy mathematical model for the single-item capacitated lot-sizing problem is presented. The possibility approach is chosen to convert the fuzzy mathematical model to crisp mathematical model. The obtained crisp model is in the...

[ 8 ] - Design of a New Mathematical Model for Integrated Dynamic Cellular Manufacturing Systems and Production Planning

This paper presents a new mathematical model for integrated dynamic cellular manufacturing systems and production planning that minimizes machine purchasing, intra-cell material handling, cell reconfiguration and setup costs. The presented model forms the manufacturing cells and determines the quantity of machine and movements  during each period of time. This problem is NP-hard, so a meta-heur...

[ 9 ] - Three Meta-heuristic Algorithms for the Single-item Capacitated Lot-sizing Problem (RESEARCH NOTE)

This paper proposes a mixed integer programming model for single-item capacitated lot-sizing problem with setup times, safety stock, demand shortages, outsourcing and inventory capacity. Due to the complexity of problem, three meta-heuristics algorithms named simulated annealing (SA), vibration damping optimization (VDO) and harmony search (HS) have been used to solve this model. Additionally, ...