ناصر پیامی

دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

[ 1 ] - ارائه‌ی مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی ـ سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات و حل آن با الگوریتم‌های فراابتکاری

در این پژوهش مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت ذخیره‌یی و ساخت سفارشی با درنظرگرفتن فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات ارائه می‌شود. برای حل مدل ارائه‌شده در ابعاد کوچک از روش شاخه‌وکران با نرم افزار لینگو ویرایش ۸ بهره گرفته می‌شود. اما به‌دلیل ماهیت N‌P-h‌a‌r‌d بودن مسئله، برای حل مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ از الگوریتم‌های فراابتکاری ژنتیک و بهینه‌سازی ازدحام ذرات به...

نویسندگان همکار