فاطمه عزیزی

دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی

امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش اصلی در اقتصاد جهانی به شمار میرود. گردشگرانراضی بهاحتمال زیاد مکانهایی را که به آنجا سفر کردهاند به سایرین نیز توصیه خواهند کرد. این امریکی از ارزانترین و تأثیرگذارترین نوع بازاریابی و پیشرفت است. استان یزد از نظر گردشگری اهمیتخاصی دارد. در این پژوهش با استفاده از تکنیکآزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیمگیری فازی بهبررسی ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر رضایت...

[ 2 ] - تبیین اولویت تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه پارکینگ‌های مکانیزه

استفاده از پارکینگ‌های مکانیزه با توجه به گسترش روزافزون جمعیت کلان شهرها و افزایش طول مسیرهای رفت و آمد، قیمت بالای زمین در مناطق پرترافیک و نبود صرفه‌ی اقتصادی در اختصاص دادن مساحت زیادی از زمین به هر خودرو، ضروری به نظر می‌رسد. نوع تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است. این پژوهش با رویکرد میدانی- پیمایشی انجام می‌شود. در این تحقیق با استفاده از تکنیک آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیم‌گیری (DEMATE...

[ 3 ] - ارائه‌ی الگویی جهت پیش‌بینی میزان موفقیت پروژه‌های عمرانی با تلفیق تکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی و تاکسونومی خاکستری

با گسترش روز افزون صنعت ساخت وساز و نیاز فزاینده جوامع به پروژه‌های عمرانی بزرگ، تعیین عوامل مؤثر در موفقیت این پروژه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه حوزه پژوهش در زمینه استفاده از نظریه سیستم خاکستری و تصمیم‌گیری چند معیاره یک حوزه نسبتاً جدید است. در این تحقیق از تلفیق دو روش تاگوچی و تاکسونومی خاکستری به منظور پیش‌بینی میزان پیشرفت پروژه‌ها استفاده شده است. بدین منظور در ابتد...

[ 4 ] - Developing a Method for Risk Analysis in Tile and Ceramic Industry Using Failure Mode and Effects Analysis by Data Envelopment Analysis

The failure mode and effects analysis (FMEA) is a widely used analytical technique that helps to identify and reduce the risks of failure in a system, component, or process. One important issue of FMEA is the determination of the risk priorities of failure modes. Risk ranking is produced in order to prioritize the focus on each of the failure modes that are identified. In this study, we applied...

[ 5 ] - اولویت‌بندی پارکینگ‌های مکانیزه با تلفیق شیوۀ طراحی آزمایشات تاگوچی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

افزایش روزافزون تعداد اتومبیل باعث اختصاص سهم عمده‌ای از مساحت خیابان‌ها، معابر، فضاهای باز و مسکونی به اتومبیل می‌شود. از این‌رو شهرهای بزرگ، امروزه با کسری پارکینگ در سطح شهر و محدودیت فضای پارک حاشیه‌ای روبه‌رو هستند. استفاده از پارکینگ‌های مکانیزه در پاسخ به افزایش تقاضا برای پارکینگ مطرح می‌شود. یکی از حوزه‌های تصمیم‌گیری در سازمان‌ها که از اهمیت زیادی برخوردار است، تصمیمات مرتبط با اولویت...

[ 6 ] - Modeling the Relationship between Sense of Place, Social Capital and Tourism Support

The success of tourism development heavily depends on residents’ support. Broader literature suggests sense of place and social capital are important precedents of residents’ attitudes and behavior. However, limited attention has been paid to this topic in tourism, especially in Iran. Therefore, the aim of this research is to examine the relationship between sense of place, social capital and r...

[ 7 ] - رقابت‌پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت- عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز)

همگام‌شدن با روندهای جهانی و کسب مزیت رقابتی مستلزم این است که مقصدهای گردشگری راهبردهای خود را بر اساس شناخت اهمیت ویژگی‏های رقابت ‏پذیری مقصد و عملکرد خود در این زمینه تدوین نمایند. در پژوهش حاضر، رویکرد IPA برای ارزیابی اهمیت فعالیت‏های مختلف جهت کسب مزیت رقابتی در مدیریت مقصد و بررسی عملکرد دو مقصد یزد و شیراز مورد استفاده قرارگرفته‏است. نتایج نشان داد که از دید خبرگان، در هر دو مقصد حدود ن...