بهنام محمدی ایواتلو

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

[ 1 ] - ارزیابی راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تلفات، عدم قطعیت توربین‌های بادی همبسته به‌هم و تغییرات بار

در این مقاله روشی برای ارزیابی کامل راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تغییرات بار، تلفات شبکه و عدم قطعیت تولید توربین‌های بادی همبسته به‌هم ارائه شده است. محدوده وسیعی برای تغییر بار سیستم قدرت لحاظ شده و نحوه تغییر راهکارهای پیشگیرانه با تغییر بارگذاری سیستم موردبررسی قرار گرفته است. طرح ارائه‌شده روی شبکه مقیاس بزرگ استاندارد 118 باسه IEEE شبیه‌سازی شده است و تأثیر عواملی ...

[ 2 ] - پیاده‌سازی عملی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندبعدی

بهبود قابلیت انعطاف‌پذیری در سیستم‌های قدرت، ذخیره‌سازی بهینه انرژی و تولید توان با اثرهای زیست‌محیطی کمتر، توسعه ریزشبکه‌ها را بیش‌ازپیش مورد توجه قرار داده است. در این مقاله، یک سیستم مدیریت انرژی ارائه شده است که وظیفه برنامه‌ریزی بهینه واحدهای تولیدی موجود در ریزشبکه، مدیریت سمت تقاضا و تبادل توان با شبکه سراسری را بر عهده دارد. هدف اصلی سیستم مدیریت انرژی پیشنهادشده تأمین توان با کمترین هز...

[ 4 ] - Adaptive Observer-Based Decentralized Scheme for Robust Nonlinear Power Flow Control Using HPFC

This paper investigates the robust decentralized nonlinear control of power flow in a power system using a new configuration of UPFC. This structure comprises two shunt converters and one series capacitor called as hybrid power flow controller (HPFC). A controller is designed via control Lyapunov function (CLF) and adaptive observer to surmount the problems of stability such as tracking desired...

[ 5 ] - An Improved Under-Frequency Load Shedding Scheme in Distribution Networks with Distributed Generation

When a distribution network consisting of Distributed Generations (DGs) is disconnected from upstream network, the system may be exposed to severe power imbalance. In order to prevent the damage of power plants, frequency relays operate and remove DGs from the network. In contrast to traditional methods, the main objective in new methods is to keep DG units in service in the islanded distributi...

[ 6 ] - بررسی احتمالاتی اثر حضور مبدل برق به گاز در مدیریت انرژی هاب‌های شبکه‌ای

ایده هاب های انرژی باعث ایجاد فرصت های جدیدی در حوزه مدیریت انرژی شده است. از سوی دیگر حضور گسترده منابع انرژی تجدیدپذیر باعث چالشی بزرگ در مباحث مدیریت و برنامه ریزی انرژی شده است. خروجی احتمالاتی و تصادفی این منابع در مناطقی که سهم این منابع در الگوی تامین انرژی چشمگیر باشد، باعث پیچیده شدن برنامه ریزی تامین تقاضای انرژی می گردد. ذخیره کننده های انرژی به عنوان راه حلی برای این موضوع بیان می ش...

[ 7 ] - ارائه یک مبدل DC-DC دو طرفه سه پورته با قابلیت کلیدزنی نرم و ریپل جریان ورودی صفر

در این مقاله یک مبدلdc-dc  دو طرفه سه پورته غیر ایزوله با قابلیت کلیدزنی نرم و ریپل جریان ورودی صفر پیشنهاد می‌شود. از مزایای مبدل پیشنهادی نسبت به مبدل‌های چند پورته مرسوم می‌توان به قابلیت کلیدزنی ZVS برای کلیدهای اصلی، قابلیت کلیدزنی ZCS برای کلیدهای کمکی، جریان گردشی کم و در نتیجه تلفات هدایت کم به دلیل عمل‌کرد اسنابر اکتیو بدون تلفات و ریپل جریان ورودی صفر به دلیل استفاده از مدار کمکی شامل...

[ 8 ] - A two-stage stochastic programming model for the optimal sizing of hybrid PV/diesel/battery in hybrid electric ship system

Ships play the major role in bulk transportation and they need their special energy system. This paper proposes a stochastic programing method for optimal sizing of a hybrid ship power system with energy storage system (ESS), photovoltaic power (PV) and diesel generator. To account for uncertainties, in this study a two-stage stochastic mixed-integer non-linear programing is used to model the o...

[ 9 ] - Stochastic Optimal Operation and Risk Analysis for Integrated Power and Gas Systems

The increment integration of renewable distributed energies means the desired operation of the electric power system will significantly depend on the performance of primary energy. In this order, an integrated approach for mutual interaction between the electricity and natural gas systems has been considered for the purpose of ensuring optimal energy exchanging between the electric power system...