× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

عباس ربیعی

دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی

[ 1 ] - پخش بار بهینه احتمالی مقید به پایداری گذرا: رهیافت برنامه‌ریزی تصادفی

در این مقاله به مطالعه و بررسی مسئله پخش بار بهینه احتمالی مقید به پایداری گذرا در حضور انرژی باد، در شبکه‌های قدرت تجدید ساختاریافته پرداخته‌شده است. توزیع احتمالی بار شبکه، توان در دسترس نیروگاه‌های بادی و قیمت تبادل انرژی با شبکه خارجی مجاور ازجمله عدم قطعیت‌های در نظر گرفته‌شده در این مقاله است. برای مدل‌سازی عدم قطعیت‌های مزبور، از روش مبتنی بر سناریو در چارچوب برنامه‌ریزی تصادفی استفاده ش...

[ 2 ] - برنامه‌ریزی بهینه مقید به پایداری ولتاژ برای توسعه مزارع بادی بزرگ در جنوب‌شرق ایران

امروزه به‌کارگیری انرژی‌های تجدید پذیر نه‌تنها به یک موضوع بدیهی تبدیل شده است بلکه بعضاً به‌کارگیری بیش از پیش آن‌ها، خود موجب بروز چالش‌های بهره‌برداری جدیدی در شبکه شده است. در حقیقت افزایش ضریب نفوذ این قبیل منابع تولید توان متغیر و نوسانی، در کنار مزایای متعدد آن‌ها، همواره با نگرانی‌های مختلفی همچون حفظ حاشیه امنیت و پایداری ولتاژ شبکه همراه بوده است. در این مقاله یک روش جدید سناریوبنیان ب...

[ 3 ] - اشتراک‌گذاری بهینه انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در شبکه توزیع با درنظرگرفتن عدم‌قطعیت

در این مقاله یک رهیافت تصادفی کارآمد به منظور درنظر گرفتن اثرات عدم‌قطعیت بر نحوه اشتراک‌گذاری بهینه انرژی و جایابی مکان نصب منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در شبکه‌ی توزیع ارائه شده است. تابع هدف اصلی مدل پیشنهادی، کاهش تلفات انرژی در شبکه‌ی توزیع است. به دلیل بزرگی تلفات سالیانه شبکه توزیع، کاهش تلفات مزایای چشم‌گیری دارد. حذف بخشی از  تلفات، صرفه‌جویی قابل توجهی را در مصرف انرژی به دنبال دارد ...

[ 4 ] - Congestion Management through Optimal Allocation of FACTS Devices Using DigSILENT-Based DPSO Algorithm- A Real Case Study

Flexible AC Transmission Systems (FACTS) devices have shown satisfactory performance in alleviating the problems of electrical transmission systems. Optimal FACTS allocation problem, which includes finding optimal type and location of these devices, have been widely studied by researchers for improving variety of power system technical parameters. In this paper, a DIgSILENT-based Discrete Parti...