× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

امیر باقری

- دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران- تهران- ایران

[ 1 ] - رویکردی جدید در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعی کفایت مبتنی بر کلونی مصنوعی زنبور عسل اصلاح‌شده

با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، طراحی مناسب شبکه آینده و توسعه شبکه فعلی اهمیت زیادی برخوردار شده است. برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، یکی از مهمترین بخش‌ها در طراحی توسعه سیستم‌های قدرت است. در این مقاله، برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعی کفایت خطوط بررسی شده است. برای این منظور، تعریف جدیدی مبتنی بر مباحث اقتصادی به کفایت خطوط اختصاص ‌داده شده و شیوه محاسب...

[ 2 ] - Optimal Capacitor Allocation in Radial Distribution Networks for Annual Costs Minimization Using Hybrid PSO and Sequential Power Loss Index Based Method

In the most recent heuristic methods, the high potential buses for capacitor placement are initially identified and ranked using loss sensitivity factors (LSFs) or power loss index (PLI). These factors or indices help to reduce the search space of the optimization procedure, but they may not always indicate the appropriate placement of capacitors. This paper proposes an efficient approach for t...

[ 3 ] - Congestion Management through Optimal Allocation of FACTS Devices Using DigSILENT-Based DPSO Algorithm- A Real Case Study

Flexible AC Transmission Systems (FACTS) devices have shown satisfactory performance in alleviating the problems of electrical transmission systems. Optimal FACTS allocation problem, which includes finding optimal type and location of these devices, have been widely studied by researchers for improving variety of power system technical parameters. In this paper, a DIgSILENT-based Discrete Parti...