امیر بهرامی

کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت‌مدرس

[ 1 ] - بررسی ارتباط میان فاکتورهای بهره‌وری و عملکرد سازمان‌ها از نظر منافع مالی و اقتصادی با بهره‌گیری از استاندارد ایزو 10014

با توجه به اینکه بهره‌وری و شاخص‌های مرتبط با آن، بر عملکرد و کارایی سازمان به­طور مستقیم تأثیرگذار است، برای سازمان‌ها اهمیت فراوان دارد. از سوی دیگر، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای بحث منافع مالی و اقتصادی و استانداردهای مطرح در این حوزه (مانند ایزو 10014) برای به­دست­آوردن مزیت‌های رقابتی اهمیت زیادی قائل­اند. در این مقاله، ابتدا به‌طور جداگانه هریک از مفاهیم بهره‌وری و منافع مالی و اقتصادی، بررسی...

نویسندگان همکار