بررسی ارتباط میان فاکتورهای بهره‌وری و عملکرد سازمان‌ها از نظر منافع مالی و اقتصادی با بهره‌گیری از استاندارد ایزو 10014

نویسندگان

  • امیر بهرامی کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت‌مدرس
  • بختیار استادی استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت‌مدرس
  • محمد اقدسی دانشیار دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت‌مدرس
چکیده

با توجه به اینکه بهره‌وری و شاخص‌های مرتبط با آن، بر عملکرد و کارایی سازمان به­طور مستقیم تأثیرگذار است، برای سازمان‌ها اهمیت فراوان دارد. از سوی دیگر، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای بحث منافع مالی و اقتصادی و استانداردهای مطرح در این حوزه (مانند ایزو 10014) برای به­دست­آوردن مزیت‌های رقابتی اهمیت زیادی قائل­اند. در این مقاله، ابتدا به‌طور جداگانه هریک از مفاهیم بهره‌وری و منافع مالی و اقتصادی، بررسی و سپس ابعاد و معیارهای هریک از آن‌ها استخراج می­شود. براین­اساس، برای موضوع بهره‌وری 20 شاخص و برای منافع مالی و اقتصادی 16 شاخص از مقالات و پژوهش­ها استخراج شده است. در این تحقیق، دو روش مطالعۀ توصیفی و اکتشافی به­کار گرفته شده­اند. در مطالعۀ توصیفی، شاخص‌ها و مفاهیم تأثیرگذار بر دو موضوع بهره‌وری و منافع مالی و اقتصادی، به‌صورت جداگانه استخراج می­شوند. در مطالعۀ اکتشافی نیز ارتباط میان مفاهیم و شاخص‌ها در دو حوزۀ بهره‌وری و منافع مالی و اقتصادی برگرفته از مرور ادبیات بیان می­شود. با توجه به مفاهیم و موضوعات مطرح‌شده، پرسشنامه‌هایی برای یافتن ارتباط معنادار میان موضوع بهره‌وری و منافع مالی و اقتصادی تدوین شده است که در میان خبرگان صنعت و دانشگاه، توزیع و نتایج آن جمع‌آوری شده است. در پرسشنامۀ سری اول، بررسی ارتباط از طریق تعریف فرضیه‌هایی درمورد ارتباط میان متغیرهای بهره‌وری و متغیرهای عملکردی انجام گرفت. ابتدا شاخص‌های مرتبط با استفاده از آزمون t در سطح 05/0 = استخراج شدند و از بین آن‌ها، شاخص‌های با ارتباط قوی‌تر در حوزه‌های مختلف مشخص شدند. در پرسشنامۀ سری دوم، پرسش­هایی دربارۀ ارتباط مستقل و جداگانۀ شاخص‌ها و متغیرها تهیه شدند. این بخش از بررسی نیز با محاسبۀ ضریب هم­بستگی پیرسون صورت گرفت و ارتباط میان آن‌ها مطالعه شد. شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Minitab انجام گرفت. در پایان، خروجی‌های دو پرسشنامه با هم مقایسه شدند و مشخص شد که در کدام قسمت‌ها، بهره‌وری با منافع مالی و اقتصادی مرتبط است و میزان آن ارتباط چگونه است. براساس این نتایج، اقداماتی نیز برای بهبود موضوعات مطرح‌شده ارائه شد تا با این اقدامات بتوان عملکرد و بهره‌وری سازمان را بهبود بخشید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

در این پژوهش تعداد 233 عنوان کتاب فارسی حوزه علوم اجتماعی دارای نمایه پایانی از نظر رعایت ملاکهای کمّی استاندارد ایزو 999 با روش پیمایشی بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد: 1. میزان رعایت ملاکهای ارزیابی ایزو در نمایه‌های پایانی مورد بررسی 49/54% می‌باشد. 2. درصد کتابهای دارای نمایه پایانی 92/5% از کل کتابهای منتشر شده در این حوزه  می‌باشد.</stron...

متن کامل

نقش تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی سازمان‌ها (مطالعه موردی: بانک شهر)

The present research investigates the impact of organizational change on improving Bank Shahr financial and economic performance. For this purpose, the impact of organizational change components on Bank Shahr financial and economic performance have been studied based on Weisbord Six-Box Model. Research method is descriptive-correlation. Population includes 150 staff managers and experts of Bank...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 50  شماره 3

صفحات  381- 391

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021