عنوان ژورنال

مهندسی صنایع
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2423-6896
  • ناشر :دانشگاه تهران
آخرین شماره> 4 تاریخ انتشار 2018-12-22

دوره

دوره 52
دوره 51
دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45
دوره 44
دوره 43