عنوان ژورنال

مهندسی صنایع

ناشر: دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2423-6896

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود