مدل‌سازی تخمین تعداد بهینة تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز فرایندهای عملیاتی در شرایط عدم اطمینان (مطالعة موردی: صنعت نساجی)

نویسندگان

  • بختیار استادی استادیار مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت‌مدرس تهران
چکیده

در طراحی سیستم‌های صنعتی، تعیین تعداد بهینة ماشین‌آلات و نیروی انسانی تأثیر بسزایی در هزینه‌های طراحی و ساخت دارد و به افزایش راندمان و بهره‌وری صنعت می‌انجامد. تاکنون روش‌های مختلفی برای تخمین تعداد منابع مورد نیاز فرایندهای عملیاتی ارائه شده است. قابلیت اطمینان نتایج این روش‌ها به برآورد اطلاعات ورودی بستگی دارد که در شرایط عدم اطمینان، ماهیـت مبهمـی دارد و می‌تواند منجر به ارائة اطلاعات غلط شود؛ از این‌رو هدف مطالعة حاضر، پیشنهاد چارچوب جدیدی برای تعیین تعداد بهینة ماشین‌آلات و نیروی انسانی با بهره‌گیری از منطق فازی است. از روش مجموعة فازی برای تعیین درصد ضایعات و زمان مورد نیاز برای تکمیل فرایندهای عملیاتی در قالب اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. همچنین به‌منظور اثبات کاربردی‌بودن مدل و با توجه به اهمیت ارتقای بهره‌وری در صنایع نساجی ایران، مدل پیشنهادی در یک مطالعة موردی از صنعت نساجی استفاده شده و مقایسة نتایج آن با نتایج روش استاندارد صورت گرفته است. براساس نتایج، تفاوت فراوانی میان تعداد تجهیزات و نیروی انسانی برآوردشده به‌کمک این روش با تعداد منابع برآوردشده از روش استاندارد وجود دارد که این اختلاف‌ها می‌تواند تأثیری منفی بر عملکرد و استفادة بهینه از ظرفیت ایجادشده داشته باشد. با توجه به نتایج مدل پیشنهادی، اطلاعات جامع‌تر و دقیق‌تری در شرایط عدم اطمینان فراهم شده است که می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مناسب درمورد بازنگری ظرفیت استفاده‌نشده، کاهش هزینه‌های منابع بی‌استفاده و افزایش کارایی و بهره‌وری صنایع کاربرد داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز)

یکی از موردهای بسیار مهم در راهبری مدیریت بهره‌ور کارخانه‌ها، فراهم کردن یک سیستم مناسب و کارا برای نگه‌داری و تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات است. بدین منظور به‌کارگیری نیروی کار تعمیراتی خبره و ماهر به تعداد موردنیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین در این پژوهش، هدف تعیین تعداد کارکنان موردنیاز برای راهبری سیستم نگه‌داری و تعمیرات به‌صورت پایلوت در سالن پخت ناحیه‌ی 4 گروه صنعتی بارز برای...

متن کامل

تخمین بهینة عدم قطعیت در مسائل معکوس خطی

مسائل معکوس به فراوانی در علوم تجربی ظاهر می‌شوند، که شامل استنباط اطلاعات در مورد سامانه‌های فیزیکی از داده‌های اندازه‌گیری شدة غیر مستقیم و حاوی نوفه است. اطلاعات در مورد خطای موجود در داده‌ها،  برای حل هر مسئله معکوسی ضروری است، در غیر این صورت بیان این مطلب که کدام مدل داده‌ها را به‌خوبی پیش‌بینی می‌‌کند،  ناممکن خواهد شد. در عمل، به ندرت تخمین مستقیمی از خطای موجود در داده‌ها در دست است. د...

متن کامل

طراحی مدل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

در این مقاله مرور و مقایسه‌ای بر انواع متغیرهای تعریف شده در بخش مدلسازی فرایند تحقیق در عملیات خواهیم داشت. از آن جایی که در دنیای واقعی مسائل مربوط به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به‌دلیل فاکتورهای انسانی و پیچیده اجتماعی، روانی، اقتصادی، سیاسی و ... از عدم اطمینان بالایی برخوردارند؛ به نظر می‌رسد انواع متغیرهای موجود در ادبیات موضوع قادر به تبیین همه حالت‌های ممکن شرایط واقعی نیستند، بنابراین به م...

متن کامل

برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان

در این مقاله مسأله برنامه ریزی و کنترل طرحها ( از طریق تصمیمات تخصیص منابع ) در شرایط عدم اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد . هنگام تعیین اطلاعات مربوط به زمان فعالیتهای واقعی توجه ویژه ای به « تخصیص مجدد پویای منابع » در طول مدت زمان طرحها می شود . اثر تخصیصهای منابع بر فعالیت با تعدیلهای تابع احتمال زمان فرایند آن ارائه می گردد. روشهای تحلیل از جمله برنامه ریزی پویا و تحلیل توزیع که منجر به ارا...

متن کامل

تبیین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی شرکت‌های پخش در ایران

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت‌های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه‌های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت‌های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه‌ای، سهم پایین کارکنان استفاده‌کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت‌های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت‌های استفاده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 52  شماره 4

صفحات  509- 521

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021