مختاریان دلوئی, رضا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مهندسی سیستم‌های سلامت، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - روشی توسعه یافته برای در نظرگرفتن عدم قطعیت در هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت برای خدمات بیمارستان با رویکرد فازی

Background: Today, hospitals have faced many requests for quality services, while their costs are increasingly growing as well. These facts; Therefore, necessitate much more attention from hospital mangers in order to reduce healthcare costs. Moreover, the urgent need for a precise costing approach is more evident. Activity-based costing provides useful information on the activities required to...

[ 2 ] - مدل‌سازی تخمین تعداد بهینة تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز فرایندهای عملیاتی در شرایط عدم اطمینان (مطالعة موردی: صنعت نساجی)

در طراحی سیستم‌های صنعتی، تعیین تعداد بهینة ماشین‌آلات و نیروی انسانی تأثیر بسزایی در هزینه‌های طراحی و ساخت دارد و به افزایش راندمان و بهره‌وری صنعت می‌انجامد. تاکنون روش‌های مختلفی برای تخمین تعداد منابع مورد نیاز فرایندهای عملیاتی ارائه شده است. قابلیت اطمینان نتایج این روش‌ها به برآورد اطلاعات ورودی بستگی دارد که در شرایط عدم اطمینان، ماهیـت مبهمـی دارد و می‌تواند منجر به ارائة اطلاعات غلط ...