ابوالفضل قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام‌حسین تهران

[ 1 ] - مدل‌سازی تخمین تعداد بهینة تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز فرایندهای عملیاتی در شرایط عدم اطمینان (مطالعة موردی: صنعت نساجی)

در طراحی سیستم‌های صنعتی، تعیین تعداد بهینة ماشین‌آلات و نیروی انسانی تأثیر بسزایی در هزینه‌های طراحی و ساخت دارد و به افزایش راندمان و بهره‌وری صنعت می‌انجامد. تاکنون روش‌های مختلفی برای تخمین تعداد منابع مورد نیاز فرایندهای عملیاتی ارائه شده است. قابلیت اطمینان نتایج این روش‌ها به برآورد اطلاعات ورودی بستگی دارد که در شرایط عدم اطمینان، ماهیـت مبهمـی دارد و می‌تواند منجر به ارائة اطلاعات غلط ...