عنوان ژورنال

مهندسی صنایع

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-6896
ناشر: دانشگاه تهران

تاریخ انتشار 2010-03-21

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود