عنوان ژورنال

مهندسی صنایع

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2423-6896
ناشر: دانشگاه تهران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود