زمان‌بندی در سلول‌های تولیدی رباتیک دوماشینه با درنظرگرفتن وابستگی زمان پردازش و زمان تعویض ابزار

نویسندگان

  • واحد مرادی کارشناس ارشد گروه مهندسی صنایع، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
چکیده

در پژوهش حاضر، مسئلة زمان‌بندی در سلول‌های تولیدی رباتیک دوماشینه بررسی شده است. مجموعه‌ای از قطعات گوناگون به‌کمک سلول تولیدی رباتیک تولید می‌شود و هر قطعه برای تکمیل‌شدن به تعدادی ابزار روی هر ماشین نیاز دارد. با توجه به اینکه مخزن ابزار ماشین‌ها ظرفیت محدودی دارد، ضروری است دربارة نحوة تعویض ابزارها و زمان لازم برای این کار تصمیم‌گیری شود. همچنین فرض شده است زمان پردازش هر قطعه روی ماشین دوم، تابعی از عمر ابزارهای ماشین اول باشد. براساس زمان تعویض ابزار و وابستگی زمان پردازش به عمر ابزارها به‌‌منزلة دو فرض جدید، مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای کمینه‌سازی زمان سیکل در یک سلول تولیدی رباتیک دوماشینه ارائه شد. همچنین پس از تحلیل تأثیر آن‌ها بر زمان سیکل، مدل ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار GAMS و الگوریتم ژنتیک حل شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائۀ کران پایین مطلوب به‌منظور زمان‌بندی زنجیرۀ تأمین دومرحله‌ای با درنظرگرفتن زمان آماده‌سازی متفاوت

در این پژوهش، زمان‌بندی زنجیرة تأمین دومرحله‌ای، شامل تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بررسی شده است. پردازش کارها با ماشین‌های بسته‌بندی سریالی صورت می‌گیرد. وسایل نقلیه، کارها را برای پردازش‌های بیشتر به مشتریان تحویل می‌دهند. ظرفیت هر دسته محدود است و هزینة واحد تحویل هر دسته ثابت و مستقل از تعداد کارها در هر دسته محسوب می‌شود. زمان پردازش و آماده‌سازی کارها با توجه به انواع آن‌ها نیز متفاوت است...

متن کامل

زمان‌بندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دومرحله‌ای با درنظرگرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

رقابت بین‌المللی و توانایی پاسخ به تغییرات بازار از ویژگی‌های کلیدی در طراحی سیستم کارآمد تولیدی است. جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله‌ای، سیستمی ترکیبی است که در آن قطعات مختلف بر روی ماشین‌های موازی به‌صورت غیرمستقل تولید می‌شود، این سیستم روشی است که برای تولید طیف وسیعی از کالاها با مونتاژ و ترکیب قطعات مختلف به‌کار می‌رود. در این تحقیق مسئلة زمان‌بندی خط جریان مونتاژ دومرحله‌ای با درنظرگرفتن ا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مدیریت زمان در سازمان تولیدی

زمان از عناصر سرمایه و همزمان محدودیت کننده مدیریت سازمان صنعتی است. نحوه وروش استفاده از این عنصر ارزشمند و حیاتی، معیار سنجش عملکرد مدیریت است. در این مقاله تعدادی از تکنیک های مؤثر و کاربردی در نیل به بهرهوری سازمان صنعتی مطرح شده اند و شاید بتوان گفت این تکنیک ها دقیق ترین ابزاری هستند که تاکنون ابداع و همگام با پیشرفت وتحولات تکولوژی به پیش رفته اند.

متن کامل

مدل سازی مساله تعویض ابزار در سلول های رباتیک

مسائل زمانبندی یکی از گسترده ترین زمینه های بررسی و تحقیق در حوزه تحقیق در عملیات و برنامه ریزی ریاضی است. امروزه بسیاری از سازمان ها جهت افزایش توانایی رقابت شان از سیستم تولید انعطاف پذیر استفاده می کنند. از آن جایی که ابزارهای مورد نیاز برای انجام کلیه عملیات ها بیشتر از تعداد ممکن در مخزن ابزار دستگاه هاست بنابراین باید ابزارها را مدام تغییر داد تا بتوان کارهای مختلف را انجام داد. به این عل...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 52  شماره 4

صفحات  645- 658

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021