واحد مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب ، ایران

[ 1 ] - ارائه ی یک چهارچوب مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن در حالت فازی برای عارضه یابی علل تأخیر در پروژه های عمرانی نوسازی مدارس استان کردستان

امروزه اغلب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، باتوجه به وجود بازارهای رقابتی از یک سو ومحدودیتمنابع در دسترس از سوی دیگر، به منظور استفاده ی بهینه از این منابع و کسب سود بیشتر در بازار رقابتی، بهدنبال ریشه یابی علل تأخیر در پروژه ها بوده و تلاش می کنند با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیر در پروژه هایآتی بکاهند. در این مقاله ضمن مرور مفاهیم مرتبط با تأخیر ، مدیریت ریسک پروژه و روش تجزیه و تحلیلحالا...

[ 2 ] - Minimizing the number of tool switches in flexible manufacturing cells subject to tools reliability using genetic algorithm

Nowadays, flexible manufacturing systems play an effective role in a variety of production and timely response to the needs of their customers. Flexible manufacturing cell is a part of this system that includes machines with flexibility in manufacturing different parts. For many years, minimizing the number of tool switches in the machines has been studied by the researchers. Most research in t...

[ 3 ] - زمان‌بندی در سلول‌های تولیدی رباتیک دوماشینه با درنظرگرفتن وابستگی زمان پردازش و زمان تعویض ابزار

در پژوهش حاضر، مسئلة زمان‌بندی در سلول‌های تولیدی رباتیک دوماشینه بررسی شده است. مجموعه‌ای از قطعات گوناگون به‌کمک سلول تولیدی رباتیک تولید می‌شود و هر قطعه برای تکمیل‌شدن به تعدادی ابزار روی هر ماشین نیاز دارد. با توجه به اینکه مخزن ابزار ماشین‌ها ظرفیت محدودی دارد، ضروری است دربارة نحوة تعویض ابزارها و زمان لازم برای این کار تصمیم‌گیری شود. همچنین فرض شده است زمان پردازش هر قطعه روی ماشین دوم...